top of page

Digitale helsetjenester

Sentralt i CheckWare sitt konsept er etablering av digitale helsetjenester. Fremfor å utvikle en løsning som er spisset kun for et veldig konkret formål eller diagnose, er CheckWare utviklet for å støtte alle digitale helsetjenester i virksomheten i en og samme løsning. Virksomhetene kan definere så mange digitale helsetjenester de måtte ønske, og det er ingen begrensninger i løsningen på hvilke diagnoseområder eller fagområder eller hvilken type digital helsetjeneste man ønsker å tilby. 

 

Ved hjelp av digitale helsetjenester kan pasienter og pårørende informeres og engasjeres på en strukturert måte. Dette gir mulighet for å etablere effektive helsetjenester som samtidig sikrer god oversikt og best mulig bruk av egne ressurser.

 

Her presenterer vi noen av de digitale helsetjenestene vår kunder har utviklet - vi håper du finner inspirasjon i disse!

Voksne

Behovsstyrt oppfølging for pasienter med diabetes type 1

Pasienter med diabetes type 1 får tilbud om regelmessig kontroll 1-2 ganger per år. For noen blir det for sjelden, for andre vil behovet for fysisk kontroll variere.

Ved å besvare kartlegginger og registrere informasjon om eget sykdomsforløp i CheckWare, kan pasienter som får oppfølging for diabetes type 1 i større grad påvirke oppfølgingen av sin egen sykdom.

Bruksområde
Somatikk
Tjenesteeier
Helse Møre og Romsdal HF
Aldersgruppe
Voksne
Ungdom

DBT Dagbokskort

Gjennom dagbokskort i CheckWare kan pasienter daglig rapportere på egen sinnstilstand, der innrapporterte data kan brukes i behandling for ungdom som sliter med å håndtere følelsene sine.

Brukervennlighet, sikkerhet og klinisk nytteverdi er nøkkelord som trekkes frem etter digitaliseringen av dagbokskort, samt at digitaliseringen gir nye muligheter for å evaluere viktige forløp gjennom samlerapporter.

Bruksområde
Psykisk helse
Tjenesteeier
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aldersgruppe
Ungdom
Voksne

Digital brukerstyrt poliklinikk for epilepsipasienter

Standardisert og lik digital epilepsioppfølging. Digital selvrapportering hjemmefra med overvåking av svar etter trafikklysmodellen, gir tryggere pasienter og mer fokus på pasienter med et reelt behov for fysisk oppmøte.

Bruksområde
Somatikk
Tjenesteeier
Vestre Viken
Aldersgruppe
Voksne
Voksne

Digital hjemmeoppfølging av pasienter med KOLS

Oppfølging hjemme etter en innleggelse via digital hjemmeoppfølging. Målet er å styrke pasientene til økt trygghet og mestring, og gi et verktøy for egenbehandling i hjemmet via digital kommunikasjon.

Bruksområde
Somatikk
Tjenesteeier
Sykehuset i Vestfold
Aldersgruppe
Voksne
Ikke satt

Digital kirurgisk klinikk

Digital kirurgisk klinikk gir rom for tettere oppfølging av pasienten i forbindelse med operasjon. Ved å digitalisere rutiner ved skjemabesvarelser på klinikken, vil pasienten oppleve mer fleksibilitet ved å slippe å møte fysiske på sykehuset, og kan følges opp hjemme. Samtidig vil helsepersonell oppleve å ha mer tid til behandling av pasienten og mindre behov for administrativt arbeid.

Bruksområde
Somatikk
Tjenesteeier
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Aldersgruppe
Ikke satt
Voksne

Fjernbasert behandling av spilleavhengige

Fjernbasert behandling av spilleavhengige. Behandlingen er et program som består av skriftlige arbeidsoppgaver på nett og ukentlige telefonsamtaler. Tilbudet er rettet mot pengespillsproblematikk og det er 18-års aldersgrense for å delta.

Bruksområde
Psykisk helse
Tjenesteeier
Sykehuset Innlandet
Aldersgruppe
Voksne
Ikke satt

LOVePROM

LOVePROM er et elektronisk, automatisert system for innhenting av pasientrapportering brukt til utredning, planlegging av behandling, evaluering og feedback, kvalitetsregister og forskning.

Bruksområde
Psykisk Helse
Tjenesteeier
Lovisenberg DPS
Aldersgruppe
Ikke satt
Voksne

Mage-tarmskolen

Mage-tarmskolen er et helsetilbud på nett hvor pasienter diagnostisert med IBS får tilgang til et modulbasert behandlingsprogram basert på videosnutter, bilder og tekst.

Bruksområde
Somatikk
Tjenesteeier
Helse Bergen
Aldersgruppe
Voksne
Ikke satt

Osteoporose

Behandlingen Osteoporose består av automatiserte kartleggingsplaner som forenkler administrativt arbeid, et spesialutviklet behandlerskjema for registrering av målinger og tilhørende rapport med vurdering, behov for behandling og oppfølging av osteoporose. Det omfattende datagrunnlaget gir beslutningsstøtte for behandling ved brudd samt rapportering til lavenergibruddregister for kvalitetssikring av behandlingen.

Bruksområde
Somatikk
Tjenesteeier
Helse Stavanger HF
Aldersgruppe
Ikke satt
Barn

Virtuelt hjemmesykehus for barn

Virtuelt hjemmesykehus for barn er et tilbud om tidlig hjemreise fra sykehuset for premature og syke nyfødte barn. Med jevnlig registrering av barnets helsetilstand i henhold til en behandlingsplan og tildelt teknisk utstyr kan foreldrene observere barnet hjemme i rolige omgivelser. Hovedhensikten er å tilby en trygg og god oppfølging av prematurfødte barn og familier, og sykehuset får mulighet for kontinuerlig oppfølging av flere barn enn ved tradisjonelt hjemmebesøk.

Bruksområde
Somatikk
Tjenesteeier
Sykehuset i Vestfold HF
Aldersgruppe
Barn
Voksne

eKOLS

eKOLS er en verktøykasse for digital hjemmeoppfølging av kolspasienter, hvor den tette oppfølgingen gjennom CheckWare kan benyttes for identifisering av behov, beslutningsstøtte og planlegging av videre behandling for behandler. For pasienten muliggjør verktøyene en aktiv deltakelse i egen behandling og tilrettelegger for mestring av egen hverdag med kols.

Bruksområde
Somatikk
Tjenesteeier
Sykehuset i Vestfold HF
Aldersgruppe
Voksne
Voksne

eMeistring: Depresjon

eMeistring behandlar mild og moderat depresjon med kognitiv atferdsterapi. Denne terapiforma tek utgangspunkt i situasjonen her og nå, og har som mål at den som er i terapi skal lære kva som skapar depresjon og korleis ein kan bryte ut av den.

Bruksområde
Psykisk helse
Tjenesteeier
Helse Bergen
Aldersgruppe
Voksne
Voksne

eMestring Alkohol

eMestring alkohol er et internettbasert selvhjelpsprogram for voksne med interesse av å redusere inntaket av alkohol. Programmet er modulbasert, og kan brukes som et selvstendig program og i kombinasjon med veiledning fra helsepersonell.

eMestring alkohol benytter standardiserte kartleggingsverktøy, innholdspakker med tekstlig og visuelt materiell samt hjemmeoppgaver.

Bruksområde
Psykisk helse
Tjenesteeier
Sykehuset i Vestfold HF
Aldersgruppe
Voksne
Ikke satt

​​Digital oppfølging av hofteprotesepasienter​

Oppfølging av pasienter som får utført operasjon av hofteprotese har tradisjonelt foregått ved fysisk oppmøte. Ved å flytte denne kontrollen fra fysisk time til digital oppfølging i CheckWare kan pasienten unngå fysisk oppmøte, og rapportere på sin helsetilstand hjemme ved hjelp av digitale kartlegginger. Ved hjelp av digitale verktøy basert på besvarelser fra pasienten kan behandler ta kontakt med pasienten ved behov.

Bruksområde
Somatikk
Tjenesteeier
Vestre Viken HF
Aldersgruppe
Ikke satt
bottom of page