top of page

Virtuelt hjemmesykehus for barn

Virtuelt hjemmesykehus for barn er et tilbud om tidlig hjemreise fra sykehuset for premature og syke nyfødte barn. Med jevnlig registrering av barnets helsetilstand i henhold til en behandlingsplan og tildelt teknisk utstyr kan foreldrene observere barnet hjemme i rolige omgivelser. Hovedhensikten er å tilby en trygg og god oppfølging av prematurfødte barn og familier, og sykehuset får mulighet for kontinuerlig oppfølging av flere barn enn ved tradisjonelt hjemmebesøk.

Virtuelt hjemmesykehus for barn
Bruksområde
Somatikk
Aldersgruppe
Barn
Tjenesteeier

Sykehuset i Vestfold HF

Om tjenesten

Digital hjemmeoppfølging av premature nyfødte barn tilrettelegger for at familier kan reise tidlig hjem fra sykehuset og følges tett opp med hjelp av digital teknologi hjemme.

Helsepersonell ved sykehuset gjennomfører behovskartlegging for hele familien før avreise, som tilrettelegger for en tilpasset behandlingsplan. Ved hjelp av behandlingsplanen og tildelt teknisk utstyr kan foreldrene rapportere på observasjoner, måling av vitale parametere og næringsinntak for barnet. Det kan eksempelvis måles puls, temperatur, vektendringer, ammefrekvens og generell atferd. Integrasjon med journalsystem sørger for at rapporterte observasjoner og målinger automatisk registreres i barnets journal.

I starten av hjemmeoppholdet vil rapporteringsfrekvensen være på ca. to dager i uken, og utviklingen følges opp av helsepersonell kontinuerlig. Via sikre meldinger i CheckWare kan helsepersonell og foreldrene kommunisere daglig og etter behov, samt at foreldrene kan benytte dagbok-funksjon for å rapportere om situasjonen hjemme.

Den digitale behandlingsplanen inneholder blant annet medisinsk informasjon, brukerveiledning av teknisk utstyr samt viktig informasjon til foreldrene dersom barnet endrer atferd. Innholdspakker i CheckWare benyttes for utsendelse av egenmestrings- og informasjonsmateriell i forbindelse med oppfølgingen.

Gevinster av virtuelt hjemmesykehus for barn:
- CheckWare tilrettelegger for en strukturert avstandsoppfølging mellom barn, foreldre og sykehus ved jevnlige registreringer av observasjoner og målinger av barnet
- Behandlingsplanen tilpasses barnet og gir foreldrene viktig informasjon ved endret atferd hos barnet
- Kontinuerlige innrapporterte målinger og kommunikasjon via CheckWare muliggjør tett oppfølging ved behov
- Oppfølging i rolige og trygge omgivelser i hjemmet, samt bedre logistikk for familiene som kan fortsette dagliglivet hjemme som oppleves mindre belastende
- Gir flere fysiske sengeplasser på sykehuset til de aller sykeste

bottom of page