top of page

Osteoporose

Behandlingen Osteoporose består av automatiserte kartleggingsplaner som forenkler administrativt arbeid, et spesialutviklet behandlerskjema for registrering av målinger og tilhørende rapport med vurdering, behov for behandling og oppfølging av osteoporose. Det omfattende datagrunnlaget gir beslutningsstøtte for behandling ved brudd samt rapportering til lavenergibruddregister for kvalitetssikring av behandlingen.

Osteoporose
Bruksområde
Somatikk
Aldersgruppe
Ikke satt
Tjenesteeier

Helse Stavanger HF

Om tjenesten

Osteoporose benytter planverktøy i CheckWare for automatisert utsending av skjema, SMS-varslinger og opprydning av ubesvarte skjema i valgte tidsintervaller. Kartleggingsplanene består blant annet av skjema som skal fylles ut av behandler samt oppfølgingsskjema som fylles ut av pasient i løpet av behandlingsforløpet.
Behandlerskjemaet er unikt for behandlingen, og består av to deler hvor første del består av pasientrapporterte opplysninger. Andre del består av registrering av målinger tilknyttet konsultasjon, blant annet bruddamnamnese, blodprøvemålinger samt måleverdier av benmineraltetthet. Behandlerskjemaet har et responsivt design, vis/skjul-logikk basert på besvarelser samt røde indikatorer ved avvikende verdier. Tilhørende rapport summerer opp notater fra konsultasjon og eventuell vurdering om oppfølging av pasient. Svarverdier i utfylt behandlerskjema brukes som basis for videre oppfølging og eventuell medikamentell behandling.
Hjemmeoppfølging av pasient tilrettelegger for behovsstyrt oppfølging med tilbud om samtale med sykepleier ved behov. På denne måten frigjøres tid til både pasient og helsepersonell der det ikke er behov for ytterligere oppfølging.
Data fra behandlingen kan rapporteres til BeinOP lavenergibruddregister, som bidrar til å kvalitetssikre behandlingen av brudd og osteoporose.

Bruk av CheckWare ved behandling av osteoporose har flere fordeler:
• Behandlerskjema oppdager og dokumenterer kompresjonsbrudd i rygg, samt graderer alvorlighetsgrad
• Datagrunnlag for rapportering til BeinOP lavenergibruddregister
• Automatisert utsending av behandlerskjema og hjemmeoppfølging av pasient, SMS-varslinger og opprydding av ubesvarte skjema som frigjør administrativt arbeid
• Behovsstyrt oppfølging fra pasient som reduserer unødvendige kontrolltimer ut over behov

bottom of page