top of page

Viktig at fagfolk definerer behovene når digitale helsetjenester velges

CheckWare har inngått en avtale om «Skjemaløsning» med Sykehuspartner. Den skal håndtere opp til 10 000 pasienter årlig. Det er vesentlig for oss å løse behovene på det digitale hjemmeoppfølgingsområdet som behandlerne synliggjør, sier prosjektlederne ved Sykehuset Innlandet og Oslo Universitetssykehus. 


Avtalen «Skjemaløsning» gjelder pasienter ved Sykehuset Innlandet HF (SIHF) og Oslo Universitetssykehus (OUSHF). Den forvaltes av Sykehuspartner. CheckWare vant minikonkurransen, som er en del av «Rammeavtale for verktøyleverandører innenfor digital hjemmeoppfølging». Andre helseforetak i rammeavtalen har etter hvert mulighet til å koble seg på. 


For sykehusene er det naturlig at behandlerne kommuniserer hva de trenger hjelp til å løse. 


Anna Kirkebø Harmen, Spesialrådgiver, Oslo Universitetssykehus
Anna Kirkebø Harmen, Spesialrådgiver, Oslo Universitetssykehus

–  Det viktigste for oss er at CheckWares løsning naturlig blir en del av en verktøykasse vi tilbyr, hvor fagmiljøene selv har vært med å definere behovene. Vi hjelper dem med å finne tilpasningsdyktige løsninger, det er det største plusset ved denne anskaffelsen. Dette skiller oss fra andre prosjekter med teknologi-innføring hvor det i større grad oppleves at man kommer med rigide løsninger, mener spesialrådgiver Anna Kirkebø Harmens ved Oslo Universitetssykehus. Hun er delprosjektleder Teknologi i prosjektet «OUS-hjemme». 


– Noen fagmiljøer og helsepersonell kan ringe med alarmbjeller og vifte med røde flagg med spørsmål om hva vi faktisk har kjøpt inn; hva kommer nå og hva skal dette brukes til? Er dette noe vi skal tvinges inn i? Inngangen vår er en helt annen. Her blir det ingen løsninger som tres ned over hodet på de ansatte. Her blir det muligheter for å løse behov fagfolkene har, sier prosjektleder for digital hjemmeoppfølging ved Sykehuset Innlandet, Erlend Høen Laukvik. 


Kvalitet veier tyngst 

Den valgte løsningen skal innhente pasientrapporterte data i form av digitale skjema, både validerte/rettighetsbelagte og egenutviklede. Kunden skal altså selv kunne utarbeide skjema i løsningen.  


Erlend Laukvik mener slike løsninger er med på å definere hvordan Norge skal drive sykehus fremover. 


Erlend Høen Laukvik, Prosjektleder, Sykehuset Innlandet
Erlend Høen Laukvik, Prosjektleder, Sykehuset Innlandet

– Vi som ikke har hatt en løsning med denne funksjonaliteten for somatikken ennå, opplever stadig ønskene og behovene. Det finnes folk som har gått i gang med halvveis digitale hjemmeoppfølgingstjenester, med systemer som overhodet ikke er egnet for denne bruken. Det at vi nå får inn en løsning som muliggjør det å drive god digital hjemmeoppfølging, det er viktig! Flere fagmiljøer har ventet på en slik løsning som faller helt naturlig inn i vår portefølje av verktøy vi kan bruke, sier han. 


Kvalitet ble avgjørende i valget av CheckWare, ifølge gruppen som har evaluert tilbudene. Den sikre og fleksible løsningen støtter blant annet varsling til pasienter i alle kanaler, men også muligheter for innsyn for pårørende. Den gir mulighet for fleksibel filtrering og sortering samt muligheter for både fastlege, pårørende, lærere og andre relevante interessenter å danne et nettverk rundt pasienten i pasientbehandlingen. 


Mulig å sende tekst og bilder 

En viktig del er dialog og utveksling av bilder med pasient/pårørende for enkelte behandlingsforløp.  


–  Denne sikre dialogfunksjonaliteten er kjempeettertraktet. Innen digital hjemmeoppfølging er dette områder hvor det blir stort engasjement, spesielt mulighetene for meldingsutveksling. De helseansatte kan da redusere bruk av ad-hoc-telefoner og heller sette av tid et par ganger i uka til å svare på meldinger. Vi ser også for oss færre reiser til sykehuset, da pasientene kan sende inn bilder i forkant som evalueres av behandler, sier Anna Kirkebø Harmens.


Ifølge Laukvik er det overordnet å tone ned fokuset på teknologi. 


– Mulighetene for å få på plass en sikker kommunikasjonskanal mot pasient har vært et stort ønske i klinikk. Det jobbes med mange uegnede løsninger, og det er behov for å få denne kommunikasjonen inn i en trygg og god kanal hvor den er samlet. Vi jobber mye med å fremheve de positive endringene i arbeidsprosessene og tone ned teknologien. Jeg føler man for en stor del har greid dette på det digitale hjemmeoppfølgingsfeltet og at man ikke minst er flinke i Helse Sør-Øst til å utveksle gode erfaringer med arbeidsprosessene, inkludert organisering, sier han. 


Spesialrådgiver Anna Kirkebø Harmens mener det ikke er så vanskelig å selge inn for fagpersonell at de ved hjelp av digitale løsninger kan følge opp pasientene bedre og smartere. 


– Det er jo ikke teknologi for teknologien skyld, det er heller vi som prosjekt som presenterer de digitale mulighetene. Så er det opp til klinikkene å tenke hvordan de kan utnytte dem, inkludert hva de faktisk har tenkt å oppnå. Vi som prosjekt kan heller hjelpe til med å måle effektene, hva de faktisk oppnår over tid, mener hun.  


På sikt skal skjemaløsningen håndtere rundt 10 000 pasienter årlig samlet sett for de to helseforetakene. Det er forventet økt bruk av løsningen utover i avtaleperioden og at volumet øker med antall helseforetak som eventuelt utløser opsjonen i rammeavtalen. 

Kommentarer


Kommentering har blitt slått av.
bottom of page