MicrosoftTeams-image (43).png

2022

Foredragsholdere

 
Marte Roa Syvertsen - fotokred Magne Ris

Marte Syvertsen

Marte Syvertsen er lege ved Nevrologisk avdeling Vestre Viken HF og leder av det nasjonale forskernettverket EpilepsiNett. Hun har doktorgrad om ungdomsepilepsi og var hovedansvarlig kliniker for oppstart med digital brukerstyrt epilepsioppfølging i Norge.

 

Syvertsen er forfatter av bøkene Menneskehjernen (Bonnier Forlag 2021) og Ungdomshjernen (Bonnier Forlag 2022).

Martes Syversten vil holde foredraget Erfaringer fra brukerstyrt epilepsioppfølging:

Vestre Viken HF og EpilepsiNett har utformet innhold og prosedyrer for brukerstyrt epilepsioppfølging og var først ute med å innføre dette i Norge. To år etter oppstart følges 130 Vestre Viken-pasienter på denne måten, og løsningen er innført eller er under oppstart ved 11 andre norske sykehus i alle fire helseregioner. På CheckWare Konferansen deler Syvertsen erfaringer fra oppstart, innføring og praktisk bruk av digital brukerstyrt epilepsioppfølging.

 
Tine Nordgreen.jpg

Tine Nordgreen

Tine Nordgreen er forsker og psykologspesialist og leder Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester Forhelse.no. Hun er også førsteamanuensis i delt stilling mellom UiB og Haukeland Universitetssykehus.

 

Tine har i mange år forsket på utvikling, behandlingseffekt og implementering for psykiske lidelser, og har spilt en viktig rolle i oppbyggingen av det veildedede internettbehandlingstilbudet for depresjon, panikklidelse og sosial angst, eMeistring, på Bjørgvin DPS ved Haukeland Universitetssykehus

Tine Nordgren vil holde foredraget Internettbehandling for somatisk og psykisk helse i et livsløpsperspektiv: Status og fremtidens utfordringer.

Nordgreen vil basert på arbeidet som er gjennomført ved Helse Bergen beskrive status på bruken av digitale psykiske helsetjenester. I tillegg vil hun beskrive hva hun tror er fremtidens utfordringer som bør løses for å øke bruken og effekten av internettbehandling i Norge. 

 
Wataker 22_edited.jpg

Heidi Wataker

Heidi Wataker er pediatrisk sykepleier og har en mastergrad i helsefremmende arbeid. Wataker har vært prosjektleder for Virtuelt hjemmesykehus for barn, som følger opp premature og syke nyfødte barn, ved Sykehuset i Vestfold i tre år.

Heidi vil holde foredraget Virtuelt hjemmesykehus

I 2019/20 startet sykehuset i Vestfold innovasjonsprosjektet Virtuelt hjemmesykehus for barn, hvor syke nyfødte og premature barn ble tilbudt tidlig hjemreise med digital avstandsoppfølging. Observasjoner gjort av foreldrene hjemme sendes digitalt via CheckWare til barnets journal. I dette foredraget vil Wataker fortelle om erfaringer med digitalt hjemmesykhus over en toårs periode, hvor til nå 105 familier har deltatt.

 
Jo Andreas Rolstad_edited_edited.jpg

Jo Andreas Rolstad

Jo Andreas Rolstad er spesialsykepleier med videreutdanning innen psykisk helse. Rolstad har jobbet ved Sykehuset Innlandet, Avdeling for TSB siden 2011, først og fremst innen klinisk avrusning og som fagsykepleier. Siden 2020 har Rolstad jobbet som rådgiver i avdelingsledelsen. En av oppgavene som rådgiver er å følge opp behandlerne tilknyttet Fjernbasert behandling av spillavhengighet, og Hjelpelinjen, samt bidra inn i den faglige utviklingen av disse tjenestene. Rolstad er prosjektleder for Avdeling TSB i utviklingen av ny behandlerplattform.

Rolstad vil holde foredraget Fjernbasert behandling for spillavhengighet:

Tjenesten Fjernbasert behandling for spillavhengighet ble etablert i 2007, men hadde de siste årene fått et stort behov for oppgradering av behandlerplattformen. Derfor startet Sykehuset Innlandet og CheckWare arbeidet med en ny løsning i CheckWare i 2020. Rolstad vil i foredraget presentere den innovative løsningen samt by på erfaringer og innblikk fra en prosess bestående av en rekke overraskelser og utfordringer.

 
portrett mjaset.jpg

Christer Mjåset

Christer Mjåset er viseadministrerende direktør i Helseplattformen. Han var i 2019/20 Harkness Fellow ved Harvard School of Public Health/Harvard Business School i Boston, er spesialist i nevrokirurgi og er utdannet cand.med og cand.mag ved Universitetet i Oslo. Mjåset har i tillegg vært visepresident i Den Norske Legeforening, samt Leder i Yngre Legers Forening.

Mjåset vil holde foredraget Bruk av PROMs i klinikken – erfaringer fra ledende institusjoner i USA:

Pasientrapporterte utfallsmål, eller PROMs, har lenge vært benyttet i forskning, men nå tar stadig flere amerikanske helseinstitusjoner i bruk PROMs også i klinikken. Hva er bakgrunnen for økningen, og hva kan norsk helsetjeneste lære av erfaringene som er gjort? I dette foredraget forteller Mjåset om egne erfaringer fra USA og forskning på området, og om hvordan han anser fremtiden for PROMs i Norge å være.

 
Geir Granerud_edited.jpg

Geir Granerud

Geir Granerud er leder for digitale helsetjenester i e-helse i Helse Bergen. Han er også leder for et nettverk for digitale helsetjenester i Helse Vest som har som oppgave å få mer ut det mulighetsrommet som er der i dag og utfordre barrierene som hindrer oss å få enda større effekt av digitale helsetjenester.  Granerud har 11 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten innen styring av virksomhetsarkitektur, styring av prosjektportefølje, prosjektledelse og ledelse, og har et brennende engasjement for digitale helsetjenester og bedre brukeropplevelser for både pasienter og helsepersonell.

Granerud vil holde foredraget Digitale helsetjenester - erfaringer og videre perspektiver:

Helse Bergen har ansvaret for å lede et regionalt nettverk i Helse Vest innen digitale helsetjenester, og har allerede tatt i bruk CheckWare på rundt 50 områder. I dette foredraget tar Granerud opp hvilke erfaringer som er gjort så langt med digitale helsetjenester, og stiller viktige spørsmål som: Er forutsetningene til stede for å hente ut hele potensialet? Går vi frem på riktig måte? Må vi tenke annerledes? Han vil også dele videre perspektiver og planer for digitale helsetjenester i Helse Vest.

 
Christer Andre Jenssen_edited.jpg

Christer André Jensen

Christer André Jensen er innovasjonsrådgiver i Helse Møre og Romsdal. Han er fagekspert innen avstandsoppfølging i 20% stilling i Helseplattformen, og jobber også i en 20% forskerstilling ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. Jensen har doktorgrad i klinisk medisin, og har bakgrunn som fysiker.

Jensen vil holde foredraget Brukerstyrt poliklinikk ved Diabetes Type 1:

Pasientenes behov er førende for utviklingen av helsetjenesten. Det er et uttalt mål at pasientene i større grad skal være aktive deltakere i helsehjelpa de mottar, og at helsetjenesten tilbyr en proaktiv tjeneste. Diabetes Type 1 er en kronisk sykdom som de fleste pasienter opplever som belastende. Behovene kan imidlertid være varierende, men en ser klare gevinster ved at pasientene i større grad kan medvirke i sin oppfølging. Hvordan kan brukerstyrt poliklinikk møte utfordringene helsetjenesten står ovenfor?

Porttrett PhD_edited.jpg

Per Jesper Fredrik Blomquist

Jesper Blomquist er ortopedisk kirurg med skulder som spesialitet og klinikkoverlege for Kirurgisk Klinikk ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Han er også førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og har en PhD på kirurgisk behandling av skulderinstabilitet. 

Blomquist vil holde foredraget God nytte av aktiv digital pasientmedvirkning i ortopedisk kirurgi:

Haraldsplass har lenge aktivt brukt digital pasientmedvirkning i forkant av behandling. Svar fra digitale kartlegginger er med på å bestemme hvilken ortopedisk behandling som velges og om kirurgi eller ikke skal utføres. Også etter behandling er digitale kartlegginger benyttet for å måle behandlingseffekt og erstatter mange rutinekontroller. I foredraget deles beslutninger som er gjort og erfaringer man har hatt gjennom dette arbeidet.

 
MicrosoftTeams-image (47) (1)_edited_edi

Harald Kåre Engan

Harald Engan er FoU-leder og seniorforsker i Unicare Norge. Han har doktorgrad i Helsevitenskap og har i mange år forsket på arbeidslivsutfordringer og effekter av rehabilitering for kreftoverlevere. Han leder arbeidet med implementering og evaluering av bruk av digitale PROMS i Unicare som med sine ni rehabiliteringsenheter er et av Norges største private helseforetak. Han leder også Pilot Helse prosjektet CaReScreen som skal utvikle et klinisk beslutningsstøttesystem for kreftrehabilitering basert på pasientrapporterte opplysninger og nasjonale registre.

Engan vil holde foredraget: Målrettet kunnskap: Hvordan øke kvaliteten på spesialisert rehabilitering med digital pasientmedvirkning?

Unicare har i flere år benyttet digital pasientmedvirkning i forkant av og under spesialisert rehabilitering. Pasientrapporterte utfallsmål, PROMS inkluderer instrumenter eller spørreskjemaer som vurderer helse og livskvalitet fra pasientens perspektiv. Bruk av PROMS i rehabiliteringstjenesten har potensial til å øke kvaliteten av helsehjelpen. Samtidig kan PROMS benyttes til virksomhetsinterne og nasjonale kvalitetsindikatorer for pasientrapporterte effektmål. Hvilke krav til kompetanse, ressurser og organisatorisk forankring stilles det til effektiv bruk av PROMS i spesialisert rehabilitering? Hvilke barrierer og kritiske suksessfaktorer kan påvirke implementering av PROMS? I dette foredraget forteller Engan om erfaringer fra Unicare, og om hvordan Unicare gjennomfører målrettet forskning som en del av sin strategi med kunnskapsbasert praksis for å optimalisere implementering av digital pasientmedvirkning.

 
cecilie-skule_til-nyhetsbrev_edited.jpg

Cecilie Skule

Cecilie Skule er avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling hos Helse Sør-Øst RHF. Skule er i tillegg førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. 

Skule vil holde foredraget: Erfaringer med innføring av eMestring i Helse Sør-Øst.

Terapeutveiledet internettbehandling er en behandlingsform som kan nå personer som ellers ikke ville hatt kontakt med helsetjenesten. Denne behandlingen ble godkjent av Beslutningsforum for nye metoder i 2019. Det betyr at flere kan få hjelp med de ressursene vi har i helsetjenesten. Innføring av eMestring innebærer å ta i bruk nye arbeidsmetoder og krever god forankring og ledelsesoppfølging.
Det er derfor viktig at tilbudet er godt kjent – både for befolkningen og de som henviser.

 
Portrettbilde_Lars_mai2019.jpg

Lars Adde

Lars Adde (PT, PhD), er ansvarlig for all medisinsk forskningsvirksomhet  i In-Motion konseptet ved St. Olavs hospital og NTNU. Han har mer enn 22 års klinisk og forskningserfaring fra arbeid med diagnostikk og behandling ved nyfødt intensiv avdeling og fra oppfølgingsprogrammer av syke nyfødte i spesialisthelsetjenesten. Adde er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo  i 1986 og har doktorgrad i klinisk medisin fra NTNU Trondheim  i 2010. Adde har jobbet med klinisk pasientarbeid i sykehus og i primærhelsetjenesten med habilitering/rehabilitering hos små spedbarn og barn, oppfølging av høyrisikospedbarn, forskningsaktiviteter spesielt innen bevegelsesanalyse hos små spedbarn og translasjonsforskning og helsetjenesteforskning. Adde har i tillegg drevet mye med medisinsk teknologi og digitalisering av pasientoppfølging.  

Adde holder foredraget: Helsetjenesteutvikling og teknologi for tidlig påvisning av cerebral parese hos syke nyfødte.

In-Motion er et prosjekt levert av klinikere og forskere ved St. Olavs Hospital og NTNU som vurderer spedbarns spontane bevegelser for tidlig påvisning av perinatal hjerneskade og prediksjon av Cerebral Parese. Ideen er basert på videoopptak utført på sykehus eller hjemme som sendes til ekspertene ved sykehuset for avstandsbasert klinisk undersøkelse. I tillegg utvikler teamet maskinlærings algoritmer og modeller for automatisk sporing av bevegelse og prediksjon av CP.

Bak In-Motion står et tverrfaglig forskerteam bestående av fysioterapeuter, neonatologer, barneleger, bevegelsesvitere  og dataingeniører. In-Motion-teamets dekker kliniske nasjonale og internasjonale studier på flere steder i Norge, Danmark, USA, Belgia, Kina, India og Tyrkia.

Adde vil i dette foredraget fortelle om prosessen fra ide til ferdig løsning, samt erfaringer og gevinster.

 
Vegard-2012_edited_edited.jpg

Vegard Slettli

Vegard Slettli er psykologspesialist ved Ungdomspsykiatrisk Seksjon (UPS), Barne- og ungdomspsykiatrisk Avdeling, UNN Tromsø. Han er teamleder for Dialectical Behavioral Therapy (DBT) teamet for ungdom ved UPS og sitter i styret til Norsk forening for Dialektisk Atferdsterapi (N-DBT).

Slettli holder foredraget: Digitalt dagbokskort i behandling av ungdom med emosjonelle vansker.

 

Registering av dagbokskort er en sentral del av behandlingen Dialektisk Atferdsterapi som retter seg om mennesker med emosjonelle reguleringsvansker. Pasientens rapportering brukes for identifisere atferdsmønster, kartlegge problematferd og hjelper pasienten reflektere over hvordan dagen deres har vært. I terapitimen brukes dagbokskortet som utgangspunkt for å danne hypoteser om hva som utløser og påvirker pasientens problematferd og til å hjelpe pasienter med å finne gode alternative handlingsmåter.

Universitetssykehuset Nord- Norge har i samarbeid med Checkware utviklet en digital versjon av dagbokskort for ungdom. Vi har prioritert brukervennlighet, sikkerhet og klinisk nytteverdi i utviklingen av løsningen.  Digitalisering av dagbokskortet gir nye muligheter for å evaluere forløp ved at man får samlerapporter basert på pasientens rapportering.  Dagbokskort i digitalt format istedenfor papir er i tråd med tilbakemeldinger fra pasienter som har gjennomgått behandlingen.

Dialektisk atferdsterapi er en utbredt behandlingsform i Norge og mange team har allerede vist interesse for løsningen. Presentasjon av det digitale dagbokskortet inngår også som en del av programmet i Den Nasjonale Konferanse for Dialektisk Atferdsterapi.    

 
Gro Eilertsen 1_edited.jpg
Bjørg Lindevik_edited.jpg

Gro Eilertsen & Bjørg Lindevik

Gro Merete Grønvold Eilertsen er psykologspesialist i klinisk nevropsykologi. Hun jobber som faglig rådgiver i klinikkdirektørens stab ved Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling, Sørlandet Sykehus. De siste årene har hun blant annet jobbet med digitalisering av tjenestetilbudet og vært prosjektleder for prosjektet Avstandsoppfølging II med ansvar for implementering av eMestring, Checkware og bruk av videokonferanse i terapi.​

Bjørg Lindevik har siden 1999 jobbet i merkantil enhet ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus, først som sekretær så som enhetsleder. Siden 2020  har Lindevik jobbet som konsulent ved ABUP og hatt rollen som klinikkens systemansvarlige i prosjektet knyttet til implementering av CheckWare ved Klinikk for psykisk helse (KPH).

Eilertsen og Lindevik vil sammen holde foredraget Helhetlig oversikt ved innhenting av informasjon fra både pasient og nærstående:

Hvordan bruke CheckWare aktivt i klinisk hverdag for å bygge morgendagens psykiske helsevern? Gjennom økt digitalisering vil man kunne sikre bærekraftige helsetjenester hvor tidstyver elimineres og innhenting av informasjon til diagnostisk utredning og behandling effektiviseres. I foredraget vil Eilertsen og Lindevik fortelle om behandlingstyper, roller, egendefinerte skjemaer og utfordringer med løsningsforslag knyttet til dokumentasjon.

 

Foredragsholdere fra CheckWare

Kim2_edited_edited_edited.jpg

Kim Mugaas

Kim Mugaas er VP Sales Norway i CheckWare, og vil være konferansier ved CheckWare Konferansen 2022.

Heidi Konferansen 3.jpg

Heidi Blengsli Aabel

Heidi Blengsli Aabel er administrerende direktør i CheckWare.

Heidi vil lansere CheckWare Helsetjenestebibliotek:

Vi lanserer CheckWare Helsetjenestebibliotek. Her har vi samlet digitale helsetjenester som er skapt og utprøvd av våre kunder. Nyheten om dette skattkammeret du både kan dra nytte av – og bidra til - vil du ikke gå glipp av!

Stigstig.jpg

Stig Husby

Stig Husby er Chief Technology Officer og Chief information Security Officer i CheckWare.

Stig vil holde to foredrag under konferansen: Digitale helsetjenester i CheckWare og CheckWare Program Designer.

Digitale helsetjenester i CheckWare:

Vi ønsker å bidra til pasientens helsetjeneste ved bruk av teknologi der pasienter og pårørende kan delta aktivt. I dette foredraget får du høre hvordan CheckWare er en støttespiller i et attraktivt og bærekraftig økosystem for digitale helsetjenester som kan benyttes i helhetlige pasientforløp, gjennom alle behandlingsledd, og i alle deler av helsesektoren.

CheckWare Program Designer:

Vi presenterer CheckWare Program Designer, et skaperverktøy som lar deg lage regelbaserte behandlingsprogram med motiverende progresjonsvisning uten behov for dyp teknisk kompetanse.

Elisabeth-CC.png

Elisabeth Troøyen Gundersen

Elisabeth Troøyen er prosjektleder i CheckWare, og vil holde foredraget Samle inn pasientrapporterte data en gang - bruk dem til flere formål.

Elisabeth sitt foredrag vil inneholde presentasjoner av ny funksjonalitet i CheckWare rettet mot Digitale kartlegginger. 

Å samle inn pasientrapporterte data en gang og bruke dem til ulike formål ligger i kongstanken til CheckWare. Data kan brukes til beslutningsstøtte for utredning, behandling og oppfølging av pasienten, kvalitetsrapportering for å se på effekt, og til klinisk forskning.

Niklas Konferansen.png

Niklas Aabel

Niklas Aabel er manager consulting services i CheckWare og vil holde foredraget CheckWare i Digital hjemmeoppfølging - del 1 og 2.

Niklas sine foredrag vil inneholde presentasjoner av ny funksjonalitet i CheckWare rettet mot Digital hjemmeoppfølging. 

Pasienter skal ikke måtte reise til sykehuset om de ikke trenger det, og helsetjenesten vil gjerne behandle flere uten å måtte øke ressursbruken, samtidig som pasienten skal føle seg trygg i egen helsesituasjon.

Ved hjelp av teknologi kan pasienten overføre helseinformasjon til kommunen, fastlegen eller sykehuset. Helsetjenesten tar kontakt med pasienten ved tegn til forverring eller dersom målingene er utenfor normalverdiene. De gir medisinskfaglig støtte og veiledning ut fra pasientens behov.

oddi_edited.jpg

Odd Ivar Abusland

Odd Ivar Abusland er prosjektleder i CheckWare, og vil holde foredraget Tilrettelagte nettbaserte behandlingsprogram.

Odd Ivar sitt foredrag vil inneholde presentasjoner av ny funksjonalitet i CheckWare rettet mot nettbasert behandling.

Nettbaserte behandlingsprogram gjør at pasienten kan gjennomføre behandlingen alene eller med oppfølging fra helsepersonell. Dette kan bidra til mer tilrettelagt og bedre behandling for pasienten, økt opplevelse av mestring, økt tilgjengelighet og bedre behandlingskapasitet i helsetjenesten.