Erfaring og nytteverdi av digital pasientmedvirkning

MicrosoftTeams-image (43).png
Trondheim 4. og 5.mai
Trondheim  4. og 5.mai 2022 (4).png

Program CheckWare Konferansen 2022

Onsdag 4.mai

Parallellsesjon 1 - Digital hjemmeoppfølging

- Fokus på digital hjemmeoppfølging, digital egenregistrering, pasientstyrt poliklinikk, aktive pasienter og standardisert registrering.

- Britannia Hall

 

1230: CheckWare i digital hjemmeoppfølging - del 1
- Niklas Aabel, Manager Consulting Services, CheckWare

Niklas sitt foredrag vil inneholde presentasjoner av ny funksjonalitet i CheckWare rettet mot Digital hjemmeoppfølging. 

Pasienter skal ikke måtte reise til sykehuset om de ikke trenger det, og helsetjenesten vil gjerne behandle flere uten å måtte øke ressursbruken, samtidig som pasienten skal føle seg trygg i egen helsesituasjon.

Les mer.

1315: Brukerstyrt poliklinikk ved Diabetes Type 1
- Christer André Jensen, Innovasjonsrådgiver, Helse Møre og Romsdal

- Pasientenes behov er førende for utviklingen av helsetjenesten. Det er et uttalt mål at pasientene i større grad skal være aktive deltakere i helsehjelpa de mottar, og at helsetjenesten tilbyr en proaktiv tjeneste. Diabetes Type 1 er en kronisk sykdom som de fleste pasienter opplever som belastende. Behovene kan imidlertid være varierende, men en ser klare gevinster ved at pasientene i større grad kan medvirke i sin oppfølging. Hvordan kan brukerstyrt poliklinikk møte utfordringene helsetjenesten står ovenfor?

Les mer.

1345: Digitalt dagbokskort i behandling av ungdom med emosjonelle vansker

- Vegard Slettli, Psykologspesialist og Teamleder DBT, Universitetssykehuset Nord-Norge

Registering av dagbokskort er en sentral del av behandlingen Dialektisk Atferdsterapi som retter seg om mennesker med emosjonelle reguleringsvansker. Pasientens rapportering brukes for identifisere atferdsmønster, kartlegge problematferd og hjelper pasienten reflektere over hvordan dagen deres har vært. I terapitimen brukes dagbokskortet som utgangspunkt for å danne hypoteser om hva som utløser og påvirker pasientens problematferd og til å hjelpe pasienter med å finne gode alternative handlingsmåter.​

Universitetssykehuset Nord-Norge har i samarbeid med Checkware utviklet en digital versjon av dagbokskort for ungdom. Digitalisering av dagbokskortet gir nye muligheter for å evaluere forløp ved at man får samlerapporter basert på pasientens rapportering.

Les mer.

1415: Kaffepause

 

1445: Erfaringer fra brukerstyrt epilepsioppfølging 
- Marte Syvertsen, Lege ved Nevrologisk avdeling, Vestre Viken HF

- Vestre Viken HF og EpilepsiNett har utformet innhold og prosedyrer for brukerstyrt epilepsioppfølging og var først ute med å innføre dette i Norge. To år etter oppstart følges 130 Vestre Viken-pasienter på denne måten, og løsningen er innført eller er under oppstart ved 11 andre norske sykehus i alle fire helseregioner. På CheckWare Konferansen deler Syvertsen erfaringer fra oppstart, innføring og praktisk bruk av digital brukerstyrt epilepsioppfølging.

Les mer.

1515: Helsetjenesteutvikling og teknologi for tidlig påvisning av cerebral parese hos syke nyfødte

- Lars Adde, Forsker og leder for In-Motion, NTNU

In-Motion er et prosjekt levert av klinikere og forskere ved St. Olavs Hospital og NTNU som vurderer spedbarns spontane bevegelser for tidlig påvisning av perinatal hjerneskade og prediksjon av Cerebral Parese. Ideen er basert på videoopptak utført på sykehus eller hjemme som sendes til ekspertene ved sykehuset for avstandsbasert klinisk undersøkelse. I tillegg utvikler teamet maskinlærings algoritmer og modeller for automatisk sporing av bevegelse og prediksjon av CP.

Adde vil i dette foredraget fortelle om prosessen fra ide til ferdig løsning, samt erfaringer og gevinster.

Les mer.

Parallellsesjon 2 - Digitale kartlegginger

- Fokus på digitale kartlegginger, enklere registrering for pasienter, individuelt tilpasset behandling basert på pasientrapporterte data, samt innsamling til kvalitetsregister.

- Olav Tryggvason

1230: Samle inn pasientrapporterte data én gang - bruk dem til flere formål
- Elisabeth Troøyen Gundersen, Prosjektleder, CheckWare

- Elisabeth sitt foredrag vil inneholde presentasjoner av ny funksjonalitet i CheckWare rettet mot Digitale kartlegginger. 

Å samle inn pasientrapporterte data en gang og bruke dem til ulike formål ligger i kongstanken til CheckWare. Data kan brukes til beslutningsstøtte for utredning, behandling og oppfølging av pasienten, kvalitetsrapportering for å se på effekt, og til klinisk forskning.

Les mer.

1315: Helhetlig oversikt ved innhenting av informasjon fra både pasient og nærstående
- Gro Merete Grønvold Eilertsen, Nevropsykolog, Sørlandet Sykehus 

- Bjørg Lindevik, Konsulent adm, Sørlandet Sykehus

- Hvordan bruke CheckWare aktivt i klinisk hverdag for å bygge morgendagens psykiske helsevern? 

Gjennom økt digitalisering vil man kunne sikre bærekraftige helsetjenester hvor tidstyver elimineres og innhenting av informasjon til diagnostisk utredning og behandling effektiviseres. I foredraget vil Eilertsen og Lindevik fortelle om behandlingstyper, roller, egendefinerte skjemaer og utfordringer med løsningsforslag knyttet til dokumentasjon.

Les mer.

1415: Kaffepause

1445: God nytte av aktiv digital pasientmedvirkning i ortopedisk kirurgi
- Jesper Blomquist, Ortopedisk kirurg, Haraldsplass Diakonale Sykehus 

Haraldsplass har lenge aktivt brukt digital pasientmedvirkning i forkant av behandling. Svar fra digitale kartlegginger er med på å bestemme hvilken ortopedisk behandling som velges og om kirurgi eller ikke skal utføres. Også etter behandling er digitale kartlegginger benyttet for å måle behandlingseffekt og erstatter mange rutinekontroller. I foredraget deles beslutninger som er gjort og erfaringer man har hatt gjennom dette arbeidet.

Les mer.

1515: Målrettet kunnskap: Hvordan øke kvaliteten på spesialisert rehabilitering med digital pasientmedvirkning?

- Harald Kåre Engan, Seniorforsker og FoU-leder, Unicare

- Unicare har i flere år benyttet digital pasientmedvirkning og PROMs i forkant av og under spesialisert rehabilitering. Bruk av PROMS i rehabiliteringstjenesten har potensial til å øke kvaliteten av helsehjelpen. Samtidig kan PROMS benyttes til virksomhetsinterne og nasjonale kvalitetsindikatorer for pasientrapporterte effektmål. Hvilke krav til kompetanse, ressurser og organisatorisk forankring stilles det til effektiv bruk av PROMS i spesialisert rehabilitering? Hvilke barrierer og kritiske suksessfaktorer kan påvirke implementering av PROMS? I dette foredraget forteller Engan om erfaringer fra Unicare, og om hvordan Unicare gjennomfører målrettet forskning som en del av sin strategi med kunnskapsbasert praksis for å optimalisere implementering av digital pasientmedvirkning.

Les mer.

1600: Pause og rom for å utforske Trondheim

1730: Meet the CheckWare experts

- Møt en CheckWare-ansatt eller mingle med andre konferansedeltakere i minglearealet.

1915: Mottakelse med aperitiff før middag

- Ta en aperitif med våre ansatte og andre konferansedeltakere før festmiddagen starter. 


1930: Festmiddag

Vi ønsker velkommen til treretters festmiddag med sesongens råvarer i Britannia Hall. 


2300: Slutt

Torsdag 5.mai

Parallellsesjon 1 - Digital hjemmeoppfølging

Fokus på digital hjemmeoppfølging, helseteknologi, økt beslutningsstøtte og tryggere pasienter.

-Britannia Hall

1230: CheckWare i digital hjemmeoppfølging - del 2
- Niklas Aabel, Manager Consulting Services, CheckWare

- Niklas sitt foredrag vil inneholde presentasjoner av ny funksjonalitet i CheckWare rettet mot Digital hjemmeoppfølging.

Ved hjelp av teknologi kan pasienten overføre helseinformasjon til kommunen, fastlegen eller sykehuset. Helsetjenesten tar kontakt med pasienten ved tegn til forverring eller dersom målingene er utenfor normalverdiene. De gir medisinskfaglig støtte og veiledning ut fra pasientens behov.

Les mer.

 

1300: Virtuelt hjemmesykehus
- Heidi Wataker, Prosjektleder og pediatrisk sykepleier, Sykehuset i Vestfold

- I 2019/20 startet sykehuset i Vestfold innovasjonsprosjektet Virtuelt hjemmesykehus for barn, hvor syke nyfødte og premature barn ble tilbudt tidlig hjemreise med digital avstandsoppfølging. Observasjoner gjort av foreldrene hjemme sendes digitalt via CheckWare til barnets journal. I dette foredraget vil Wataker fortelle om erfaringer med digitalt hjemmesykhus over en toårs periode, hvor til nå 105 familier har deltatt.

Les mer.

Parallellsesjon 2 - Nettbasert behandling

Fokus på nettbaserte behandlingsprogram, beslutningsstøtte til pasienter og fjernbasert behandling.

- Olav Tryggvason

1230: Tilrettelagte nettbaserte behandlingsprogram
- Odd Ivar Abusland, Prosjektleder, CheckWare

- Odd Ivar sitt foredrag vil inneholde presentasjoner av ny funksjonalitet i CheckWare rettet mot Nettbasert behandling.

Nettbaserte behandlingsprogram gjør at pasienten kan gjennomføre behandlingen alene eller med oppfølging fra helsepersonell. Dette kan bidra til mer tilrettelagt og bedre behandling for pasienten, økt opplevelse av mestring, økt tilgjengelighet og bedre behandlingskapasitet i helsetjenesten.

Les mer.

 

 

1300: Fjernbasert behandling av spillavhengighet
- Jo Andreas Rolstad, Rådgiver, Sykehuset Innlandet

- Tjenesten Fjernbasert behandling for spillavhengighet ble etablert i 2007 og hadde de siste årene fått et stort behov for oppgradering av behandlerplattformen. Sykehuset Innlandet og CheckWare startet arbeidet med dette i 2020. Rolstad vil i foredraget presentere den innovative løsningen samt by på erfaringer og innblikk fra en prosess bestående av en rekke overraskelser og utfordringer.

Les mer.