top of page

Visma og CheckWare samarbeider om digitale løsninger til kommunene

Oppdatert: 22. mar. 2021

PP-tjenesten kartlegger elever som har behov for tilrettelagt undervisning over hele landet. Gjennom en avtale med Visma sikrer CheckWares kartleggingsverktøy den nødvendige datakvaliteten og dokumentasjonen for skoleverket i landets kommuner. Dermed får nye kundegrupper tilgang til CheckWare.

Visma og CheckWare har inngått en samarbeidsavtale som gjør at digitale kartleggingsverktøy nå er tilgjengelig i Visma Flyt PPT. Helsepersonell og saksbehandlere i norske kommuner kan gjennom tjenesten administrere kartleggingene i Vismas digitale verktøy. Respondentene besvarer kartleggingene på pc, nettbrett eller mobil. Svarene behandles automatisk, og behandleren får umiddelbart tilgang til skåringsresultatene, lagret på riktig sted i saksgangen til klienten.


Alt administrativt arbeid med utsending, oppfølging, mottak og skåring erstattes dermed av en digital prosess.

- Visma leverer administrative tjenester til store deler av kommunal sektor. Ansatte på helsestasjoner, i barnehager, grunnskole, PPT, barneverntjeneste, pleie og omsorg, flyktning-, voksenopplæring og liknende benytter våre tjenester. Vi er opptatt av å «embedde» sikre digitale tjenester for kartlegging og vurdering i våre relevante tjenester. CheckWare får muligheten til å bringe tjenester inn til kommunal sektor gjennom dette strategiske samarbeidet med Visma, sier Product Line Manager, Welfare & School, Vidar Arntzen, i Visma.

- Vi er selvsagt svært fornøyde med å samarbeide med Visma. Digitalisering i kommunene står høyt på agendaen, og Visma er en betydelig leverandør av fagapplikasjoner innen kommunal omsorg og oppvekst, sier Anders Melbye som er salgsdirektør i CheckWare. Arntzen forteller om en PP-tjeneste i landets kommuner som er blitt aktive brukere av digitale verktøy for å sikre rett tilbud til utsatte elevgrupper. - PPT benytter en rekke utredninger og kartlegger blant annet elever som har behov for tilrettelagt undervisning. 10-11 prosent av alle elever i 10. klasse har vedtak om spesialundervisning. I disse tilfellene har PPT gjennomført en sakkyndig vurdering som ligger til grunn for tilbudet eleven får i skolen. I svært mange av disse sakene vil denne typen verktøy være i bruk, forklarer han. - Avtalen gir sluttbrukerne enkle, digitale arbeidsprosesser fremfor manuelle, papirbaserte i dag. Gevinsten er økt sikkerhet, bedre datakvalitet, spart tid, og dokumentasjon som kan arkiveres automatisk i Vismas tjenester, sier Arntzen. Han mener grensesnittet for brukerne fungerer godt: - Grensesnitt på utfyllingsdelen ser bra ut. Det er responsivt på ulike plattformer og gir en god brukeropplevelse. Når man er i PPT administrerer man nye kartlegginger og utredninger. Selve utfyllingen skjer i CheckWares grensesnitt, og resultatet kommer tilbake til PPT hvor det dokumenteres og arkiveres, sier Vismas Product Line Manager.


- Kundene våre etterspør at leverandørene samarbeider og leverer totalintegrerte løsninger. De får oppfylt dette behovet gjennom vårt samarbeid. De første kommunene har allerede bestilt løsningen, opplyser Anders Melbye i CheckWare.

Comments


bottom of page