top of page

Sykehuset Telemark innfører verktøy CheckWare for større pasientmedvirkning

Oppdatert: 20. apr. 2021

Innføringen av et nytt digitalt verktøy bidrar til å bedre pasientsikkerheten og øker muligheten for pasientene til å få bedre grep om egen sykdom.


CheckWare er et verktøy hvor pasientene kan gi tilbakemelding når og hvor som helst over web, uavhengig av oppmøte hos helsepersonell. Dermed har begrepet digital pasientmedvirkning oppstått. Det gir pasientene mulighetene til å forklare hva som er viktigst for dem. Systemet er også integrert mot DIPS og gir helsepersonell umiddelbar tilgang til resultatene.


- Integrasjonen med pasientjournal fører til at man kan starte en tidligere behandling. Rapporter viser utviklingen over tid, og behandlerne kan varsles ved testresultater som avdekker en nedadgående trend for pasientene, sier Espen Halvorsen. Han er sterkt involvert i innføringen av CheckWare som avdelingsleder DPS for øvre og nedre Telemark. Han sier de er klar over hva som kan gå galt i digitaliseringsprosesser etter erfaringer med innføring av flere andre datasystemer de siste årene. De har tatt med erfaringene videre til det nye pasientmedvirkningssystemet.


Gode ambassadører viktig


Den digitale implementeringen skal gjennomføres med motiverte klinikere som vil være klar over at det kommer til å være noen skjær i sjøen i en startfase.- Motiverte fagfolk som gjør sine erfaringer med løsningen og snakker varmt om det i sine fagmiljøer underveis - dét tror jeg kan overvinne frykten hos mange ansatte ved innføringen av et nytt system og nye rutiner. Implementeringen vil være vellykket hvis de som skal i gang får skikkelig opplæring, i tillegg til at det er enkel tilgjengelig support underveis, mener Halvorsen.


Øker fokuset på pasientene


Helsepersonell vil nå få muligheten til å få en dokumentasjon av behandlingseffekt over tid, med bedre innsikt i hvordan pasientbehandlingen faktisk virker. Det vil bli effektivisering og tidsbesparelser i måten ting blir gjort på. Telemark starter med å implementere i voksen- og barne- og ungdomspsykiatrien parallelt, i to forskjellige poliklinikker.- Vi vet jo egentlig ikke alle utfordringene vi kommer til å møte, men vi har tre faser for utrulling. Vi regner med å ha innført CheckWare i hele psykiatrien i Telemark medio 2021. For oss er det kanskje viktigst at dette gir oss langt bedre tid til å følge opp pasientene. Mindre manuelt arbeid og automatisering av prosesser, minsker både risikoen for feil og øker fokuset på viktigere oppgaver, som vi må gå på akkord med i dag. Dette frigjør ressurser, og man kan potensielt behandle flere pasienter, sier han.


Øker kvalitet på data og mulighet for forskning


Det at pasienten har mulighet til å forberede seg og fylle ut skjema når det passer, gir økt pasientmedvirkning og egenmestring i behandlingen. Dessuten får man samlet en svært nyttig historikk som kan brukes i fremtiden.- Vi får muligheten til å gjøre forskningsstudier med nøyaktige data som vi kanskje ellers ikke ville hatt. Vi kan gå tilbake i tid og sammenlikne behandling på tvers av avdelinger, samtidig som det webbaserte verktøyet gir oss muligheter for oppfølgingsundersøkelser, også når behandlingen av pasientene er ferdigstilt.


Øker pasientsikkerheten


Papirdokumenter, frittstående datamaskiner, enkeltstående behandlere - det har vært mange ulike faktorer som har skapt bekymring med hensyn til personvernet og sikkerheten rundt sensitiv privat informasjonInnføringen av GDPR i 2018 gjør at sikkerheten rundt de sensitive dataene blir langt bedre. Med ønske om å bedre enkeltpersoners mulighet for å kontrollere opplysninger registrert om dem selv, har EU innført et strengt brukervern gjennom GDPR som også gjelder EØS-området, inkludert Norge.


- Vi får et digitalt verktøy som sørger for sikker og lovlig lagring av alle pasientdata i henhold til gjeldende regelverk. Økt pasientsikkerhet og håndtering i innhenting og oppbevaringen av denne informasjonen er selvsagt helt essensielt. Det er også vanskelig å opprettholde gode rutiner og holde seg oppdatert på siste versjon av alle tester som florerer. Dette medfører benyttelse av ikke-verifiserte skjemaer og feilkilder. Bruk av digitale verktøy vil i stor grad øke både kvalitet og effektivisere dagens arbeid i et helsevesen som er helt i bakevja når det gjelder digitalisering, sier Halvorsen.


Heidi Blengsli Aabel, som er administrerende direktør i CheckWare, er svært glad for at Sykehuset Telemark har valgt å ta i bruk CheckWare.


- Pasientmedvirkning og digitalisering av tjenestene er meget viktig i dagens helsetilbud. Vi er stolte over å bidra til at det blir enklere for pasientene å synliggjøre sitt behov gjennom brukerstyrt digital helsehjelp og digital selvrapportering, og at helsepersonell kan redusere tiden de bruker på å innhente, bearbeide og dokumentere pasientinformasjon gjennom digital avstandsoppfølging, sier hun.

Comments


bottom of page