top of page

CheckWare markerte seg i viktige helsedebatter under Arendalsuka

Oppdatert: 14. sep. 2022

Arendalsuka har utviklet seg til å bli én av de fremste arenaene i Norge, hvor ulike aktører kan debattere aktuell norsk samfunnstematikk. CheckWare holdt innlegg og var engasjert i to av totalt 1725 arrangementer som gikk av stabelen i august 2022.

Kim Mugaas, Salgs og Markedsdirektør, CheckWare
Kim Mugaas, Salgs- og Markedsdirektør, CheckWare

- Arendalsuka er en av arenaene hvor det er viktig for oss å være til stede. Vi blir invitert inn i diskusjoner som er vesentlige for Helse-Norge. Her kan vi spre våre erfaringer som markedsleder i en sektor på full fart oppover. Det å dele synspunkter med andre engasjerte aktører og fagpersoner om hvor skoen trykker mest, er noe vi ønsker å gjøre i enda større grad fremover, sier Salgs- og Markedsdirektør i CheckWare, Kim Mugaas.


Helse blir kun slått av Klima og miljø som det mest omtalte og diskuterte temaet under Arendalsuka. I år ble det estimert at 150 000 nordmenn enten deltok som publikum, eller var deltakere, i en sørlandsby som til vanlig har kun 3000 sentrumsbeboere.


Dette er ny deltaker- og publikumsrekord, og en god illustrasjon på at fysiske møteplasser er tilbake for fullt etter pandemien.


Trenger vi en ny e-helsestrategi?


 Fredrik Syversen, IKT Norge, og Heidi Blengsli Aabel, CheckWare
Fredrik Syversen, IKT Norge, og Heidi Blengsli Aabel, CheckWare

Det var spørsmålet da administrerende direktør Heidi Blengsli Aabel skulle i ilden etter invitasjon fra EHiN.


Direktoratet for eHelse har en ny e-helsestrategi ute på høring frem til 1. oktober i år. Den skal gjelde i perioden 2023 til 2030. I den nye strategien ønsker direktoratet å finne en felles retning for digitalisering i sektoren. De prioriterte målene har som formål å bidra til en bærekraftig og innovativ helse- og omsorgssektor, med kvalitet og sammenheng i tjenestene.


Karl Vestli, divisjonsdirektør for strategi i direktoratet, la først frem strategien og viste til hvilke fem mål de ønsker at strategien skal inneholde:

  1. Digitale helse- og omsorgstjenester skal tilrettelegge for at innbyggere og pårørende enkelt kan involvere seg i forebygging, behandling og oppfølging av egen og næres helse og mestring.

  2. Helsepersonell skal ha tilgang til brukervennlige digitale arbeidsverktøy som spiller godt sammen, gir god beslutningsstøtte og støtter deres arbeidsprosesser.

  3. Virksomhetene og helsemyndighetene skal i økt grad ta beslutninger basert på data. Mer datadrevne beslutninger vil kunne bidra til bedre ressursutnyttelse, økt kvalitet og innovasjon, samt bedre helseovervåkning, beredskap og styring av helseutviklingen på befolkningsnivå.

  4. Digital samhandling skal sørge for effektiv informasjonsflyt mellom virksomheter for at oppdaterte helseopplysninger skal være tilgjengelig ved behov.

  5. Gjennomføringskraften på e-helsefeltet skal styrkes gjennom økt samarbeid og bedre bruk av virkemidler som regelverk og finansieringsmodeller.

Foto: Jofrid Åsland
Foto: Jofrid Åsland

Deretter ble Vestli med i en paneldebatt hvor også CheckWares administrerende direktør deltok, sammen med Nestleder Silje Naustvik i Norsk Sykepleierforbund, Managing Director Geir Prestegård i Accenture og Direktør for strategi- og forretningsutvikling, Fredrik Syversen, i IKT-Norge.


På spørsmål fra moderator Nard Schreurs, som til daglig er administrerende direktør i EHiN, bekreftet Heidi Blengsli Aabel at aktiv medvirkning fra pasientene og deres nærmeste, er avgjørende for å få til en bærekraftig helsetjeneste. Hun mente at pasientene og deres nærmeste er ubrukte ressurser pr. i dag.


- Sykehusene, som er den delen av helsetjenesten jeg kjenner best, får betalt for at pasientene møter opp og oppholder seg på sykehuset. Når insentivordningen ligger der, er det vanskelig å argumentere for at det bør anskaffes digitale løsninger som avdekker om pasientene faktisk trenger å komme til time, og som gjør at pasientene i stedet kan være hjemme, forklarte hun og la vekt på at finansieringsordningene bør få større plass i den nye strategien.


Hvordan legge til rette for at små blir store i norsk helseindustri?

Det andre seminaret CheckWare var invitert til ble arrangert av Norwegian Smart Care Cluster. Der ble det slått fast at: «Tiden er overmoden for å sikre en god posisjon i eksport av norsk helseindustri. Dagens bilde viser en skog av oppstartsbedrifter innen helse. For at denne skogen skal vokse seg stor og frodig, kan vi ikke fortsette som før.»


Det ble etterlyst et tettere og bredere samarbeid mellom offentlig sektor og privat næringsliv og slått fast at våre fyrtårn som skal ut i verden vil ha et helt annet utgangspunkt med et godt og solid hjemmemarked. I den forbindelse ble CheckWare bedt om å holde foredraget som innledet paneldebatten, der The Life Science Cluster, Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, samt stortingsrepresentant Karianne B. Bråthen (Ap) fra næringskomiteen deltok.


- Vi er konstant på tå hev og opptatt av hvilken utviklingsfase CheckWare er i. Vi har forsøkt å gjøre de tiltakene som er viktig for fasen: videreutvikle produkt, bygge organisasjon og kultur, ha riktig finansiering, men mest av alt: Forstå kundenes behov og modenheten og mekanismene i markedet til enhver tid, sa Aabel i innledningsforedraget.


Hun hadde tre råd til politikere som ønsker å hjelpe til med å skape eksportinntekter og arbeidsplasser:

  1. Øk bevilgningene til Innovasjon Norge som skal gå direkte til næringslivet og øk Forskningsrådets samarbeid med næringslivet. Vi i CheckWare hadde ikke klart å vokse så raskt uten Innovasjon Norge og Forskningsrådet!

  2. Styrk satsingen på klyngene og få til en god rolledeling mellom klyngene og Innovasjon Norge. Det er viktig at klyngene differensierer mellom startups og scaleups, for det er helt forskjellige behov som skal dekkes.

  3. Få fart på innføringen av finansieringsordninger som gjør det lønnsomt for sykehusene å tilby digitale helsetjenester til pasientene. Det gagner både helsepersonell, helsetjenesten, næringslivet og samfunnet - men mest av alt; pasientene!

留言


bottom of page