top of page

CaReScreen har fått støtte fra forskningsrådets Pilot Helse program!

Oppdatert: 3. sep. 2021

Unicare har fått støtte fra forskningsrådets Pilot Helse-program for deres forprosjekt CaReScreen. Prosjektet har som hensikt å sikre at kreftpasienter har tilgang til effektiv rehabilitering. CheckWare er med som stolt samarbeidspartner.

Unicare clinician treating patient

CaReScreen har sin bakgrunn i ønsket om å identifisere kreftpasienters rehabiliteringsbehov gjennom de ulike fasene i behandlingen. Samtidig er det også et behov for beslutningsstøtte for å iverksette målrettede tiltak i henhold til faglige anbefalinger.Mange kreftpasienter og kreftoverlevere får ikke tilbud om rehabilitering i rett tid, eller i det hele tatt. Dette vil Unicare gjøre noe med, og de ønsker nå å sikre at kreftpasienter får tilgang til effektiv rehabilitering via digital pasientmedvirkning.


Målet med forprosjektet er å gi kreftpasienter muligheten til å komme tilbake til hverdagen så raskt som mulig.


Gjennom utvikling av et screening-og beslutningsstøtteverktøy vil man kunne avdekke rehabiliteringsbehovet tidlig i behandlingen og gi kliniker informasjon om pasientens risikofaktorer.


Pasientene og klinikerne svarer på digitale kliniske kartlegginger i CheckWare-løsningen, som sammen med registerdata vil gi klinisk beslutningsstøtte, varsle om rehabiliteringsbehov og gi kliniske råd. Løsningen skal brukes på definerte måletidspunkt. Måletidspunkt kan være “diagnose gitt”, “oppstart av behandling”, “behandlingsavslutning “, og “videre henvisning”. I tillegg skal løsningen kunne brukes under hele behandlingsforløpet eller ved behov.


Screening-og beslutningsstøtteverktøyet vil utvikles til å kunne benytte maskinlæring kombinert med beregningskraftige dataverktøy.


CaReScreen skal kunne brukes i både spesialist- og primærhelsetjenesten, og da spesielt ved overgangen fra spesialisthelsetjeneste til primærhelsetjeneste.


Pilot Helse:


Pilot Helse er et av tiltakene i regjeringens satsning for bærekraftig helsenæring. Satsningen gir virksomheter i offentlig sektor og bedrifter muligheten til å samarbeide om å bidra til verdiskapning i norsk næringliv ved å etablere et behovsdrevet innovasjonsløp som kan bidra til bærekraft i helse-og omsorgstjenesten. De to prioriterte temaene for satsningen er «Pasienten hjemme» og «Bærekraftige helsetjenester».

Comments


bottom of page