top of page

Lynrask implementering gjør at alle norske helseforetak bruker CheckWare innen psykisk helse og rus

CheckWares digitale løsninger for digital pasientmedvirkning til spesialisthelsetjenestene er tatt i bruk av alle helseforetak i Norge innen psykisk helse og rus. For de aller fleste foretakene har det tatt fire til åtte måneder å få CheckWare etablert. - Løsningen er veldig velkommen, sier Sykehuset Innlandet. - Det har generelt vært lite feil, sier Helse Midt-Norge. Hos Sykehuspartner er det opprettet et tjenesteforum hvor helseforetakene i samspill sikrer at bruk av CheckWares løsninger utvikles i samme retning. Stadig flere helsetjenestetilbydere etterspør verktøy som øker pasientmedvirkningen. Helsepersonell over hele Norge melder at kvaliteten i behandlingen blir bedre når pasientene selv deltar i prosessen: De administrative oppgavene tar mindre tid, og pasientene får mer oppmerksomhet og raskere hjelp til sine utfordringer. CheckWares kliniske kartlegginger gir helsepersonell svar på hvordan pasientene føler at de har det. Per dags dato har 380 000 CheckWare-respondenter besvart mer enn 5,3 millioner kliniske kartlegginger. Helseforetakene som har signert avtaler innen psykisk helse og rus, har innført opplegget rekordraskt - de siste tok i bruk CheckWare i juni. Det forventes derfor en sterk økning i bruken også fremover. - Det er imponerende at vi har etablert løsningen hos helseforetakene på så kort tid. Vi opplever at det er gjort et solid forarbeid hos alle parter, at kundene har et betydelig engasjement i forbindelse med innføringen, og at mange aktører i Helse-Norge generelt begynner å bli komfortable med digitale tjenester. Det er stadig tilbakemeldinger om gode opplevelser både hos helsepersonell og blant pasientene, sier administrerende direktør i CheckWare, Heidi Blengsli Aabel.


- Jeg må også skryte av CheckWare-teamet som har stått på skikkelig for å få alle helseforetakene i produksjon i første halvår 2021. Det var en ambisiøs plan, og vi gjennomførte den sammen med kundene. - Veldig velkommen løsning

Sykehuset Innlandet har lenge savnet digitale løsninger for kartlegginger.

Erlend Høen Laukvik
Erlend Høen Laukvik

- Det som kanskje er aller best med CheckWare-løsningen, er hvordan det samler kliniske verktøy i én løsning, og at vi kan bruke denne systematiseringen av pasienttilbakemeldinger. Dette muliggjør brukermedvirkning og samvalg i praksis. Det blir en umiddelbar gevinst både for behandlere og pasienter. Behandlernes tilbakemeldinger er generelt sett veldig positive, CheckWare funker etter intensjonen, sier psykolog Erlend Høen Laukvik, som er CheckWares kundekontakt ved Sykehuset Innlandet. - Det har vært enkelte implementeringsutfordringer, men det er det med alle nye, digitale løsninger som innføres. Jeg opplever at vi har godt samarbeid når det gjelder disse utfordringene, det er veldig viktig for meg som kundekontakt. Vi blir tatt på alvor, sier Laukvik. Sykehuset har bestemt seg for å innføre systemet trinnvis og bruker derfor god tid på best mulig orientering og nødvendig informasjon i hver avdeling. De startet med voksenpsykiatrien, og er nå på vei over i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). - Jeg opplever at det er en brukervennlig løsning som også de med størst tekno-frykt klarer å bruke. Det gir utrolig gode muligheter for behandlerne. Løsningen muliggjør å systematisere tilbakemeldinger fra pasientene, og på denne måten styrke brukermedvirkningen. Det lar oss også fange opp plager og problemstillinger som pasienten kjenner på, som vi ellers ikke ville fanget opp i klinisk intervju, sier han.

- Dette er jo ikke noe engangsstunt fra vår side. For oss sitter CheckWare med digitale verktøy og løsninger som skal fungere i lang tid. Vi er nødt til å tenke langsiktig og ønsker flere kartlegginger inn. Viktig med digital forankring i ledelsen Direktør for leveranse og kundeoppfølging i CheckWare, Frode Næss, mener den digitale modningen innen norske spesialisthelsetjenester har gått veldig fort.

Frode Næss
Frode Næss

- Det viktigste er at verken kundene eller vi gaper over for mye og avgrenser prosjektene fra starten. Deretter kan vi bredde dem. Suksessfaktorene ligger i at vi klarer å levere det vi lover, samtidig som vi forstår kundenes behov, og de forstår hva vi prater om. Det er ingen tvil om at dialogen er blitt langt bedre de siste årene. Det gjør at tempoet også øker når det gjelder implementeringen av løsningene, mener han. En utfordring med å vokse kjapt, som CheckWare definitivt har gjort de siste årene, er å kunne betjene alle kunder. Ina Andersen er ansvarlig for implementering og tjenesteansvarlig for CheckWare hos Sykehuspartner. - Det har vært hektisk, til tider kaotisk, men vi er kommet i land, sier hun og fortsetter: - CheckWare har ekspandert veldig i takt med at vi har kjørt implementeringen vår. Bak prosjektlederen hos CheckWare, er det de samme som skal gjøre alt, det har gått litt i kryss noen ganger, sier hun og mener det har vært tidspresset det har stått på: - Det har ført til litt ekstra humper i veien, sånn er det når man vokser fort. Det har kanskje vært en litt ambisiøs plan å sette i gang alle helseforetakene på den korte tiden, sier hun, men er samtidig veldig fornøyd med at de har kunnet duplisere løsningen for alle foretakene.

Ina Andersen
Ina Andersen

- Vi har satt pris på integrasjonen på tvers. Det er snakk om syv lokale helseforetak som skal over på regionale avtaler. Det siste skal være i mål med oppgradering og implementering i september, opplyser hun. Sykehuspartner har i forbindelse med koordineringen også satt opp et tjenesteforum med representanter for de ulike foretakene. Her tas det opp ulike saker, slik at alle endringsønsker kan koordineres og sendes samlet til CheckWare. - Det har vært fruktbart for dem å snakke med hverandre om utfordringer og løsninger. Det gjør at de kan utvikle bruken av CheckWare i samme retning, mener Andersen. Frode Næss i CheckWare mener at en felles forståelse for tidslinjen i prosjektene er vesentlig. - Kundene velger å lytte til våre råd og anbefalinger. Jeg tror det er helt avgjørende at beslutningene er forankret på ledelsesnivå, det gjør det mye enklere for alle parter i forståelse for nødvendigheten av digitale løsninger i en organisasjon, sier Næss. Mange av de ansatte vet hva de går til

Flere kunder beskriver et sterkt press internt for å få innført de digitale løsningene. I Helse Midt-Norge har det vært flere ulike klinikker som lenge har brukt CheckWare. - Mange kjenner til CheckWare og vet hva de går til. En viktig oppgave har vært å samle de forskjellige avtalene mellom Helse Midt-Norge og CheckWare i en felles regional avtale i forkant av innføringen, sier tjenesteutvikler Ingunn Flægstad Pettersen i Helse Midt-Norge IT (Hemit).


Hun forteller at implementeringen opprinnelig skulle vært ferdigstilt allerede i februar, men at de først kom i mål i juni i år. - Det viktigste har vært å få en god, sikker og stabil løsning. Det har generelt vært lite feil etter implementeringen. Verktøyet er relativt intuitivt for brukerne, og vi har stor tro på at dette vil bli et viktig verktøy for brukerne, mener hun.

Ingunn Flægstad Pettersen
Ingunn Flægstad Pettersen

Hemit har også merket at trykket hos CheckWare har vært stort. - Alle har jo skullet ta det i bruk samtidig. Det er klart vi har merket det, at det er krevende for en leverandør. Samtidig opplever vi at CheckWare har vært fremoverlent og på tilbudssiden, sier hun. Pettersen forteller at de ønsker å bygge videre på CheckWare-kompetansen i Hemit for bedre å kunne bistå helseforetakene i Helse Midt-Norge. - Vi må finne litt mer ut av rollefordelingen og hvem som gjør hva. Vi har jo ansvaret for å levere CheckWare-løsningen til en stor helseregion. Da må det være avklart hva foretakene kan forvente av oss, og hvor vi må hente bistand fra CheckWare. Hvis vi kan gjenbruke noe som fungerer for andre regioner, er jo det supert. Samtidig må kommunikasjonen være tydelig nok, med forventningsavklaringer, slik at brukerne av CheckWare i Helse Midt-Norge får den informasjonen, hjelpen og de verktøyene de trenger, sier hun.

Heidi Blengsli Aabel
Heidi Blengsli Aabel

- At vi har et godt forhold til kundene er selvfølgelig overordnet. De må vite hva de kan forvente å få hos oss. CheckWare er skreddersydd for digital pasientmedvirkning både innen psykisk helse og rus og somatikk. I fremtiden vil helsevesenet både i Norge og i andre land måtte håndtere en stadig økende pasientmengde. Da er det helt nødvendig å innføre digitale løsninger for å kunne håndtere alle. Jeg ser ikke for meg at det blir mindre for oss å gjøre med det første, sier administrerende direktør, Heidi Blengsli Aabel.

Commentaires


bottom of page