top of page

Erfaring og nytteverdi av digital pasientmedvirkning

Trondheim 10. og 11.mai
Britannia Hall 06_edited.jpg

Program CheckWare Konferansen 2023

Onsdag 10.mai

0900: Registrering og kaffe

- Mingleareal 1. etasje

1000: Velkommen til CheckWare Konferansen 2023

- Heidi Blengsli Aabel, Administrerende direktør, CheckWare

1010: Teknologiens viktige plass for å løse utfordringene vi opplever i helsesektoren

Ole Johan Kvan, Enhetsleder IKT koordinering, Helse Sør-Øst RHF


1045: Hvordan gi sykepleierne hjemmekontor på fredag?

Robert Steen, tidligere byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Oslo kommune

1130: Lunsj

- Palmehaven

Parallell Somatikk (møterom Margrete)

1230: CaReScreen – beslutningsstøttesystem til kliniker og pasient. Hvem bør motta rehabilitering etter kreft, og i hvilken form? 

Prosjektet utvikler et digitalt beslutningsstøtteverktøy som skal sikre at pasienter får målrettet og kunnskapsbasert rehabilitering til riktig tid. CaReScreen skal kunne brukes i både primær- og spesialisthelsetjenesten og integreres mot pasientjournal. CaReScreen vil gi beslutningsstøtte basert på automatiserte analyser av pasientinformasjon i nasjonale registerdata og opplysninger om den enkeltes helsetilstand, og kan brukes til å avdekke spesifikke rehabiliteringsbehov tidlig i behandlings- og oppfølgingsforløpet til pasienten.

Elisabeth Troøyen Gundersen fra CheckWare presenterer prosjektet.

1315: Bruk av kartleggingsdata for å få bedre kvalitet og beslutningsstøtte

Å utnytte innsamlet data og presentere disse for klinikere og ledere for å få et bedre behandlingstilbud og bedre beslutningsstøtte kan ikke være feil.

Egil Jøsendal, Økonomisjef, Rehabiliteringssenteret AiR, har jobbet med dette siden 2013. Vi får høre mer om AiR sin nytteverdi av dette i foredraget.

1345: Få oppgavene gjort med CheckWare

Marita Frivåg, rådgiver i enhet for Klinisk IKT og Elisabeth Sørensen, sykepleier og del av Digital poliklinikk, begge fra Nordlandssykehuset, vil fortelle om hvordan de aktivt har brukt data innsamlet via CheckWare til blant annet å rydde i egne restanselister.

1415: Felles pause med kaffe og pausemat

Parallell Psykisk helse (Britannia Hall)

1230: Systematisk innhenting av pasientdata brukt til beslutningsstøtte, kvalitetsforbedring og forskning

Martin Schevik Lindberg, klinisk psykolog, Kåre Rønnes, enhetsleder, Enhet for psykisk helse og rus, Trondheim kommune, og Audun Havnen,  førsteamanuensis ved NTNU, vil snakke om hvordan de aktivt bruker innsamlede pasientrapporterte data både til bedre beslutningsstøtte, kvalitetsforbedring av tilbudt behandling og til forskning.

1315: Kartleggingspakke for FACT team – ferdig testet og klare for å starte opp!

FACT har en målgruppe som ikke nødvendigvis nås med de øvrige kartleggingspakkene. Nasjonal kompetansetjeneste for Rus og Psykiatri (NKROP) har utviklet en kartleggingspakke som ønskes benyttet av FACT team i hele Norge. Løsningen er utviklet i samarbeid med CheckWare og innføres nå først ved Sykehuset Innlandet. Det er ønskelig at denne pakken også innføres hos andre FACT team nasjonalt.

Elisabeth Troøyen Gundersen og Ida Kongsvik fra CheckWare presenterer

1415: Felles pause med kaffe og pausemat

Fellesforedrag

1445: Kunstig intelligens - mulighetsrom i CheckWare
I dette foredraget får du høre om hvordan kunstig intelligens og maskinlæring har potensial til å redusere overbehandling og frafall fra digital hjemmoppfølging. Foredraget vil også ta for seg hvordan CheckWare og helseforetakene i samarbeid kan utvikle kunstig intelligens for å forbedre helsetjenester. Fordraget vil avslutningsvis rette søkelyset på en rekke etiske problemstillinger rundt utvikling av troverdige og rettferdige kunstig intelligente løsninger. 

Espen A.F. Ihlen, Clinical Data Scientist, CheckWare, førsteamanuensis ved Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap ved NTNU.

1515: Hvordan få opp tempo på bruk av Digital hjemmeoppfølging – noen praktiske erfaringer!

Vestre Viken HF har over flere år jobbet systematisk med sin satsning på digitale helsetjenester og åpnet i november 2022 sitt Virtuelle Sykehus. I dette foredraget vil Amund Leinaas, Prosjektleder for Digital hjemmeoppfølging, dele deres erfaringer knyttet til organisering og metodikk for spredning og skalering av digitale tjenester på tvers av fag og klinikker i foretaket.

1600: Pause og rom for å utforske Trondheim

1630: Guidet tur - krever påmelding

- Bli med på byvandring i Trondheim sentrum (egen påmelding) Les mer

1900: Mottakelse med aperitif før middag

- Ta en aperitif med våre ansatte og andre konferansedeltakere før festmiddagen starter. 


1930: Festmiddag

Vi ønsker velkommen til treretters festmiddag med sesongens råvarer i Britannia Hall. 


2300: Slutt

Torsdag 11.mai

0900: Morgenmøter og mingling

Mingleområdet

0945: God morgen

Kim Mugaas, VP Sales, CheckWare


1000: Siste nytt fra CheckWare

Stig Husby, CTO/CISO, CheckWare

1045: Integrasjoner med kvalitetsregistre og Helsenorge

CheckWare

1130: Lunsj

- Palmehaven

Parallell Somatikk (møterom Margrete)

1230: Erfaringer fra Osteoporose,

Ane Djuv, faglig leder ved ortopedisk osteoporosepoliklinikk og overlege i ortopedi ved Stavanger Universitetssykehus

1315: eKOLS - digital egenbehandling og mestring 
Kathrine Berntsen, Teamleder ved Lungeavdelingen, Sykehuset i Vestfold forteller hvordan innovasjonsprosjektet "eKols - digital egenbehandling og mestring" ved sykehuset har fulgt opp kolspasienter hjemmefra digitalt etter utskrivelse.

1400: Felles pause med kaffe og pausemat

Parallell Psykisk helse (Britannia Hall)

1230: eMestring alkohol

Arild tar oss gjennom utfordringer med alkohol i Norge, veiledet internettbehandling, spesifikt om eMestring alkohol og hvorfor og hvordan digitale verktøy kan benyttes i denne typen behandling.

Vi får vite litt om hva pasientene selv sier, påvist effekt av behandling og hva veien blir videre.

Arild Aasen, avdelingssjef ved Sykehuset i Vestfold

1315: Nasjonalt dekkende behandlingsprogram for Mage-tarmsykdommer

Cecilie og Jan Gunnar skal presentere Mage-tarmskolen som er et tverrfaglig, internettveiledet behandlingsprogram for pasienter med irritabel tarm-syndrom (IBS). Dette er Haukeland Universitetssykehus sitt første digitale behandlingstilbud på internett innen somatikken.

Jan Gunnar Hesthammer, Spesialrådgiver, og Cecilie Hauge Larsen, klinisk ernæringsfysiolog, begge Mage-tarmskolen, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF

1400 Felles pause med kaffe og pausemat

1430: Mer digital kommunikasjon med pasienter og pårørende

Petter Thornam, viseadministrerende direktør/fagdirektør og Silje Holmelid, analysesjef, hos Haraldsplass Diakonale Sykehus

1450: CheckWare som selvbetjent løsning for bredding

Erlend Johnsen, Helse Vest IKT, vil snakke om hvordan Helse Vest IKT i samarbeid med helseforetakene i Helse Vest har vært sentral i å utvikle egne løsninger i CheckWare. Han forteller om hele prosessen med å utvikle en løsning; fra behov blir meldt til det er ferdig utviklet. Foredraget vil ta utgangspunkt i noen utvalgte løsninger som er utviklet for helseforetakene i Helse Vest.

1515: Oppsummering og takk for i dag

Kim Mugaas, VP Sales Norway, CheckWare

bottom of page