top of page
Unicare_edited.jpg

Unicare er best i klassen på å dokumentere resultater av rehabilitering 

The article is available in another language

uk4.jpg
Unicare tilbyr spesialisthelsetjenester innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering, i tillegg til behandling innen rus og avhengighet. Helseforetaket sine tjenester er forankret i kunnskapsbasert praksis og det er viktig for dem å dokumentere hvordan pasientene har det både før, under og etter rehabiliteringsprosessen. For et stort helseforetak med ni enheter var ønsket om å legge tungvinte manuelle kartleggingsprosesser bak seg veldig tydelig. Spesielt viktig var behovet for å redusere risikoen for feilrapporteringer relatert til manuell overføring fra papir til journalsystem. 

Det var ressurskrevende for de ni rehabiliteringsinstitusjonene å sende papirskjemaer via posten og få alle pasientene til å fylle dem ut. Unicare fikk ikke alltid svarskjemaene i retur og måtte stadig purre på pasientene. Dataene ble svært fragmentert, og de manuelle svarene måtte i tillegg føres på nytt i andre datasystem. 

For å kunne sammenstille data fra ni enheter, som sikrer tilstrekkelig dokumentasjon og yter den beste behandlingen, var det nødvendig å skaffe en integrert løsning. I tillegg til å hente ut informasjon om pasientene ønsket Unicare å hente ut data som svarte opp forventningene til de nasjonale kravene om kvalitetsmåling gjennom pasientrapporterte data.  

Unicare

Unicare er et av Norges største private helseforetak som leverer spesialisthelsetjenester innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering, i tillegg til behandling innen rus & avhengighet, og ble etablert i 2008.

For kommuner leverer de tjenester innenfor habilitering og bistand på områdene heldøgnsboliger, dagsenter, avlastning og brukerstyrt personlig assistanse.

Unicare.no

Løsningen fant de hos CheckWare

Ved bruk av CheckWare ble de tidkrevende manuelle prosessene for innhenting av pasientrapporterte data erstattet med en digital prosess der pasienter selv rapporterte direkte i løsningen. Dette åpnet for innhenting av informasjon om pasienten før oppmøte, og mulighet til å sammenstille data for å måle endringer etter behandling over tid. Resultatene kunne dermed brukes for å forbedre behandlingen for pasienter på tvers av enhetene.  

I tillegg til innhenting av pasientrapporterte data, benytter Unicare CheckWare for tildeling av informasjonsmateriale til sine pasienter for å gjøre dem tryggere i egen helsetilstand. CheckWare benyttes også i forskningsprosjekt for å undersøke og forbedre kunnskapsgrunnlaget av tiltakene. 

- Vi sparer ressurser med kortere administrasjonstid, mer målrettet behandlingstid og bedre tilgang til informasjonen.

Harald Kåre Engan

Seniorforsker og FOU-leder, Unicare

Kan benytte data til nasjonal forskning

- Vi ønsket å benytte et overordnet datasystem som ga oversikt og gjorde oss i stand til å yte best mulig helsehjelp. Vi var på jakt etter et digitalt verktøy som skulle være lett tilgjengelig for klinikere og samtidig enkelt for pasienter å få tilgang til og besvare skjema. Dette fant vi hos CheckWare, sier seniorforsker og FoU-leder, Harald Engan, hos Unicare.   

Dataene som hentes inn kan både rapporteres til de nasjonale helseforetakene og brukes i forskningssammenheng.

 

- Primært var ønskemålet vårt et godt klinisk beslutningsverktøy. Samtidig er det mange hull i kunnskapsgrunnlaget i sektoren, og de dataene vi samler inn her vil være av stor verdi for å besvare riktige forskningsspørsmål sammen med flere av våre nasjonale og internasjonale forskningspartnere, forklarer han.  

Derfor har de lagt inn samtykkeskjema hos pasientene, slik at informasjonen kan benyttes i forskningsøyemed. 

- Vi ønsker å fremme kunnskap for pasientens og helsetjenestens beste, og har den fordelen at vi samarbeider med en rekke andre institusjoner, som norske og utenlandske universiteter, kommuner og forskningsinstitutter. Vi er i en posisjon til å gjennomføre forskningsprosjekter på grunnlag av mengden og kvaliteten på pasientdataene vi henter inn ved bruk av CheckWare. Disse dataene har vi mulighet til å koble sammen med andre nasjonale registerdata, som kreftregisteret og trygderegisteret. Dette gir oss et stort potensial for å undersøke effekter av rehabilitering og forhold som påvirker helsen for mange pasientgrupper, forklarer Engan. 

Færre feil, bedre informasjon og kjappere løsninger

Unicare ble etablert i 2008 og er ett av Norges største private helseforetak med 1 200 medarbeidere. I tillegg til å levere spesialisthelsetjenester har de også avtaler med en rekke norske kommuner, hvor de leverer tjenester innenfor habilitering og bistand på områdene heldøgnsboliger, dagsenter, avlastning og brukerstyrt personlig assistent. 

 

Ifølge Engan er det kvalitetsleveranser til pasientene og brukerne som kontinuerlig står i fokus: 

- Våre kunnskapsbaserte tjenester er basert på forskningsbaserte resultater, kliniske erfaringer og tilbakemeldinger fra våre pasienter og brukere. 

Unicares bruk av CheckWare

Kunde av CheckWare siden 2019.

91 500 kartlegginger gjennom CheckWare fordelt på ca 7 000 pasienter i 2020.

 

Innhenting av pasientrapporterte data for å sikre kvalitet og gjøre pasienten tryggere i behandlingen. 

 

Tildeling av informasjons-og opplysningsmateriale til pasienter.

Integrasjon med Extensor. 

Unicare har vært kunde hos CheckWare siden 2019. Pr april 2021 er det foretatt rundt 200 000 kartlegginger fordelt på totalt 12 000 pasienter. For det private helseforetaket har det vært et hovedmål å effektivisere jobben med pasientadministrasjon, og samtidig øke kvaliteten og få ned feilmarginen på informasjonen som samles inn. 

 

- Helsepersonell setter pris på sømløs integrasjon mot andre datasystemer, og at de ikke trenger å bruke så mye tid på å legge inn pasientinformasjon og slå opp i journaler. Det handler om å ha tilgang til korrekt informasjon på en sikker måte til rett tid. Vi sparer ressurser med kortere administrasjonstid, mer målrettet behandlingstid og bedre tilgang til informasjonen, sier han og mener at CheckWares løsning treffer med det Unicare har etterspurt av digitale løsninger. 

 

Tidsbesparelsen på første registrering av pasienten har gått fra 21 minutter ved bruk av penn og papir, til 9 minutter digitalt med CheckWare. Dette tilsvarer en innsparing på 57,4 prosent per registrering. 

 

- CheckWare sine løsninger er i samsvar med våre behov. De digitale løsningene fører til at korrekt og nyttig informasjon blir lettere tilgjengelig for helsepersonell. Vi slipper hyllemeter med permer og spørreskjema på penn og papir. Tidligere kunne det medføre mye arbeid og logistikk å skaffe seg nødvendig pasientinformasjon. Nå, med de digitale løsningene, er dette arbeidet betydelig redusert, og jeg har et klart inntrykk av at helsepersonell ser nytten av å ha informasjon om pasienten enkelt tilgjengelig og frigi tid til pasientarbeid. Da kommer også viljen til å ta systemet i bruk, sier han. 

- CheckWares løsninger er i samsvar med våre behov. De digitale løsningene fører til at korrekt og nyttig informasjon blir lettere tilgjengelig for helsepersonell.

Harald Kåre Engan

Seniorforsker og FOU-leder, Unicare

Forbedret livskvalitet

En vitenskapelig studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Disability and Rehabilitation av Engan og medforfattere ved nåværende Unicare Røros viser at 78 % prosent av deres pasienter foretrakk en digital behandlingsmåte. Studien viser også at den digitale løsningen førte til færre feilbesvarelser og betydelig reduksjon i administrasjonskostnader.   

- Vi innførte CheckWare på et ganske gunstig tidspunkt. Folk er blitt vant til digitale tjenester gjennom bank, NAV og helsenorge.no, og de aller fleste vet hvordan man håndterer en pc eller smarttelefon. Pasienter stusser jo hvis de får en bunke med spørreskjemaer i posten. I dag anses datateknologi som en trygg og sikker måte å kommunisere personlig informasjon på.  

1

Unicares resultater

Kostnadsbesparelse på 60% relatert til administrasjonskostnader som arbeidstid og forbruksmateriell.

Estimert tidsbesparelse på registrering av pasienter: Fra 21 minutter ved bruk av penn og papir, til 9 minutter digitalt med CheckWare. Dette tilsvarer en tidsbesparelse på 57,4%.

Svarprosent på over 90% ved oppstart av behandling.

1

1

1. Engan HK, Hilmarsen C, Sittlinger S, Sandmael JA, Skanke F, Oldervoll LM. Are web-based questionnaires accepted in patients attending rehabilitation? Disabil Rehabil. Dec 2016;38(24):2406-12. doi:10.3109/09638288.2015.1129449

Dette sier Ingeborg Landstad ved Unicare Friskvern. Hun er utdannet fysioterapeut, og har fått en spesiell rolle i implementeringen av CheckWare. Hun har blant annet laget en manual for sine kolleger, og bistår med innføring i, og drift av systemet.

 

- Jeg synes systemet fungerer bra, men det er fordi jeg bruker det hele tiden. Det er et såpass stort datasystem som jeg måtte lære meg selv for å hjelpe andre til å forstå. Det ble en del spørsmål fra brukerne i startfasen, men nå synes jeg det går veldig greit, sier hun.

 

Hun trekker frem spesielt en av fordelene med CheckWares løsning. 

- Pasienter er jo ulike og reagerer forskjellig på oppgaver de får i forbindelse med behandling. Det må vi være oppmerksomme på, og vi evaluerer ganske ofte. Uansett er informasjonen og spørreskjemaene en fin start på en god dialog med brukermedvirkning, hvor de blir sett og hørt. Skoen kan trykke mange plasser, og om et problem er sammensatt, kan vi fange det opp ved hjelp av kartleggingsskjemaer som belyser fysisk og psykisk helse på ulike måter. 

Ingeborg Landstad tror det aller beste ved systemet er den enkle integrasjonen og tilgangen til pasientjournalen.

Dette gir et felles utgangspunkt for en god samtale underveis, og ikke minst ved slutten av behandlingen. 

CheckWare gir mulighet for uttrekk av data og statistiske oversikter over pasientenes svar ved oppstart og avslutning av rehabilitering: 

 -Tall fra våre kartlegginger viser at pasientene i snitt går opp mellom 5-10 poeng på EQ-5D-5L, som er en kartlegging av selvrapportert helse. Skalaen går fra 0-100, så dette er en fin fremgang ut fra hva som er realistisk i den relativt korte perioden de er hos oss i rehabilitering, sier Landstad.  

- Spørsmålet om livskvalitet får alle pasienter, uavhengig av diagnose. Det er godt å se at scoren bedres underveis. Det er også motiverende for ansatte og klinikere å kunne se effekter på gruppenivå, og at tallene viser at rehabiliteringen fører til meningsfull og positiv endring, sier hun og fortsetter: 

- Pasientene skjønner hvor viktig dette er for at de skal få best mulig behandling. De føler seg sett og ivaretatt, og vi får muligheten til en grundig kartlegging. Ikke minst er CheckWare sine løsninger et pedagogisk virkemiddel i en sluttsamtale hvor vi kan se om scoren har gått opp eller ned. Det er ikke sikkert at smerten har endret seg, men livskvaliteten eller noen daglige funksjoner kan ha bedret seg i løpet av behandlingen, sier hun. 

 - I dag anses datateknologi som en trygg og sikker måte å kommunisere personlig informasjon på.  

Ingeborg Landstad

Fysioterapeut og koordinator for FOU

Godt samarbeid og videreutvikling med CheckWare

Svarprosenten fra pasientene ved oppstart av behandlingen er over 90 prosent! Både Engan og Landstad, som begge jobber med FoU, synes denne andelen er meget bra. 

 

- Systemet vi nå har etablert med digital kartlegging har et stort potensial innenfor forskning. Som en forskningsinstitusjon

og en betydelig aktør innenfor rehabilitering, kan vi utnytte de stordriftsfordelene vi har ved å samle data fra alle våre ni institusjoner. Vi ønsker å bruke de digitale løsningene i konkrete forskningsprosjekt for å evaluere rehabiliteringstjenestene og fremme ny kunnskap på et viktig område. Vi ønsker å gjennomføre kartlegginger underveis, og også undersøke utviklingen over tid. Det er imidlertid en utfordring å få gode nok data i tiden etter endt behandling for å finne ut om rehabiliteringen har hatt varig effekt. Det krever en solid kommunikasjon, og her vil vi se på løsninger sammen med CheckWare for å styrke denne datainnsamlingen, sier Harald Engan. 

Begge mener at helhetsinntrykket av CheckWare er veldig godt. 

- Vi får en effektiv tilgang til vesentlig pasientinformasjon som vi kan benytte til å drive god ledelse og benytte videre i forskningssammenheng. Rettigheter til validerte spørreskjemaer er på plass, det er kort vei til support, og vi får bistand hvis vi skal skreddersy ekstra skjemaer til våre formål.  

Unicares bruk av CheckWare

Dataeksport:

 • Eksport av rådata

Integrasjoner:

 • Partner API : Extensor

Innholdsdistribusjon:

 • Innholdspakker

Kartlegginger:

 • Behandlingsroller

 • Kartlegginger

 • Planer

 • Kliniske rapporter

 • Kartleggingsbibliotek

Autentisering:

 • Pålogging​smetoder

Systemoppsett:

 • Systeminnstillinger

 • Tilgangsstyring

 • Systemlogg

 • Systemrapporter

 • Respondenthåndtering

 • Helsepersonellhåndtering

 • Kort og flis-konfigurasjon

bottom of page