top of page
Psychologist.png

Digital pasientmedvirkning løfter kvaliteten i behandlingen hos Lovisenberg Diakonale Sykehus

The article is available other languages

uk4.jpg
flag-400.png
Lovisenberg Diakonale Sykehus er som andre norske helseforetak - Daglig opplever de ansatte utfordringer med at det er mye som skal gjøres på veldig kort tid. Derfor startet sykehusledelsen søket etter et system som kunne frigjøre tiden til behandlerne. Samtidig skulle pasientenes egne vurderinger sterkere inn i behandlingen. 

Hos CheckWare fant Lovisenberg systemet de søkte etter:

Muligheten for å benytte spørreskjema som skaper klinisk relevante rapporter for pasienter innen rus og psykisk helse. Når pasientene opplever at spørsmålene er relevante for behandlingen, svarer de. Behandlerne bruker svarene til å forbedre behandlingen av hver enkelt pasient.

Med automatisk utsending av skjema og automatisk generering av rapporter som oppsummerer pasientenes svar, frigis mye av de administrative oppgavene for behandlerne. De får nå mer tid til å behandle pasientene.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo.

Lovisenbergs primærområder er indremedisin og psykisk helsevern.

LOVePROM er Lovisenbergs register som bygger på pasientrapporterte utfallsmål, administrative data og kostnadstall.

Ønske om mindre tid på administrasjon og manuell utregning, og mer fokus på pasientens stemme

I 2013 ønsket Lovisenberg å skaffe seg innsikt i om pasientene i prosjektet "Raskere Tilbake" faktisk kom seg raskt tilbake til ønsket arbeidsfunksjon. De ville også vite i større grad hvilket utbytte pasientene personlig hadde av behandlingen og hvordan man kunne skape et større engasjement.

Løsningen Lovisenberg søkte måtte være nyttig i det enkelte pasientforløp og kunne sammenfatte data i et kvalitetsregister. Det skulle inkludere forbedring av kvaliteten på innrapporterte data og opprettelsen av et fungerende pasientregister. Lovisenberg var spesielt opptatt av å fjerne seg fra manuelle skjemaer som ble kopiert og skannet inn i en pasientjournal.

Innrapportering påførte merarbeid for de ansatte, og engasjementet ble lunkent når de ansatte opplevde at rapporteringen i et lokalt register ikke bidro til å løse de kliniske oppgavene.

- Mange registerinitiativ har mislyktes fordi de påfører merarbeid uten noen nytte for klinikken. Oppslutningen svekkes når innrapportering ikke bidrar til å løse de kliniske oppgavene. Vi var sikre på at vi måtte finne ut hvordan pasientene opplevde oss og hjelpen de fikk, både før, under og etter behandling, sier Holman.

Det fantastiske med CheckWare-løsningen er den enorme menyen av gode kartleggingsverktøy som tilbys. Dette har vi ikke sett noe annet sted.

Even Halland

Psykolog og prosjektleder for kvalitetsregisteret ved Lovisenberg DPS

Bredt utvalg av ulike kartleggingsverktøy for selvrapportering

En automatisert, digital løsning som kunne kartlegge pasientenes helsetilstand og erfaringer, uten å pålegge behandlerne merarbeid. Det var svaret de kom fram til etter en grundig kartlegging som startet allerede i 2013.

- Det fantastiske med CheckWare-løsningen er den enorme menyen av gode kartleggingsverktøy som tilbys. Dette har vi ikke har sett noe annet sted, sier Even Halland. Han er psykolog og prosjektleder for kvalitetsregisteret ved Lovisenberg DPS.

- Men den største fordelen med systemet er automatiseringen. Dette frigir tid for behandlerne, fordi pasientene har svart på kartleggingene i forkant av timen. Sammenlikner vi med måten andre sykehus har lagt til rette for datainnsamling, er vårt opplegg veldig tidsbesparende, sier Halland.

Analysesjef Per Arne Holman ved Lovisenberg Diakonale sykehus mener systematikken og evalueringen av prosessene kan brukes av helseforetak over hele landet.

- CheckWares programvareløsning sikrer at viktige spørsmål blir stilt pasientene. Behandler får bedre oversikt over det som er viktigst for pasienten og kan prioritere deretter. På en effektiv måte systematiseres planleggingen, utredningen og evalueringen av pasientenes behandling innen rus og psykisk helse. I tillegg til systematikk og effektivisering ønsket vi å opprette et kvalitetsregister. Når vi samler disse dataene gjenbruker vi dem i vårt lokale kvalitetsregister, som vi har kalt LOVePROM, forklarer han.

Pasientene har svarprosent på 70-90 %

Det er høy aksept hos pasientene for å delta. I perioder har svarprosenten vært over 90, men den er nå litt lavere, trolig fordi det er enda flere som får tildelt spørreskjema.

Pasientene kan svare hjemmefra på mobil, nettbrett eller datamaskin. Svarene presenteres som en grafisk rapport i pasientenes journal og er dermed umiddelbart tilgjengelig for behandler.

Hvordan resultatene blir presentert, er en viktig suksessfaktor for at klinikerne vil ta det aktivt i bruk, og følge med på hvordan det går underveis i behandlingen, mener Even Halland.

Det som er litt revolusjonerende er at pasientene skriver i sin egen journal. Klinikerne kan sammenlikne henvisningen fra eksempelvis fastlege og det fastlegen har skrevet i journalen, med pasientenes egne tanker om hva de ønsker hjelp med. Det er noe nytt og viktig for behandlerne.

Even Halland

Psykolog og prosjektleder for kvalitetsregisteret ved Lovisenberg DPS

Mer kontakt med pasienten

Kliniker Lina Elise Hantveit ved Lovisenberg DPS er alltid opptatt av å se gjennom tilbakemeldingene i rapportene før pasientene kommer til time.

- Jeg bruker opplysningene ved innledningen til timen. Jeg forteller om i hvilken retning det går, og hva som kan forklare hvorfor det går opp eller ned. Så snakker vi om det, sier hun. I tillegg ser Hantveit på forholdet mellom henvisningen og utfylling av svar.

- Disse er ikke alltid samsvarende. Henvisningen kan høres kjekk og grei ut, og så kommer det en pasient jeg ikke kjenner fra før med alvorlige symptomtrykk. Det kan være overraskende, sier Lina, som er en stor tilhenger av løsningen.

- Jeg elsker opplegget, jeg føler det er en stor trygghet! Pasientene følger jo også med på utviklingen, ser på grafen sin, og reflekterer rundt situasjonen selv: Hva er det som gjør at jeg går opp og ned? 

Psykolog Kaja Asbjörnsen Betin er fornøyd med at hun får vesentlige avklaringer allerede fra starten, og hurtig kan innlede en samtale med pasienten.

- Jeg kan være mer til stede og faktisk møte den personen som kommer inn døra, fordi jeg ikke har fokus på å kartlegge i samme grad. Ved at rapporten fra kartleggingen legges inn i et automatisert system kan jeg komme mer i kontakt med pasienten. Det blir enklere å etablere en god relasjon i første møte når jeg har dette tilbehøret med meg, sier hun, og mener det ikke minst er et nyttig verktøy når behandlingen ikke fungerer 100 prosent.

 - Det som er litt revolusjonerende er at pasientene skriver i sin egen journal. Klinikerne kan sammenlikne henvisningen fra eksempelvis fastlege og det fastlegen har skrevet i journalen, med pasientenes egne tanker om hva de ønsker hjelp med. Det er noe nytt og viktig for behandlerne, mener Even Halland.

Åpenhet om resultater gir grunnlag for læring og utvikling

Den enkelte kliniker og seksjon kan bruke informasjonen til å reflektere over egen praksis og forbedre kvaliteten på behandlingen.

- Vi benytter dataene til læring og utvikling, ikke overvåkning og kontroll. Jeg som kliniker får et system som gir meg en mulighet til å gi bedre behandling til pasientene. Jeg kan lære av min egen praksis og reflektere over hva som fungerer og ikke fungerer i egne behandlinger, sier Halland.

Dataene overføres automatisk til det lokale kvalitetsregisteret LOVePROM. Lovisenberg bruker data fra kvalitetsregisteret til å utforske blant annet sammenhenger mellom behandlingslengde, behandlingsintensitet og utfall.

 

- Det vil alltid være et press på helsetjenesten i forhold til økonomiske rammer, derfor er det viktig å synliggjøre at gode rammer gir god behandling, sier Halland.

 

Lovisenbergs bruk av CheckWare

Kunde hos CheckWare siden 2013.

Ca. 120 000 kartlegginger gjennom CheckWare til ca. 6000 pasienter i 2020.

Lovisenbergs CheckWare-løsning inkluderer integrasjon med DIPS og QlikView for automatisk overføring til journalsystem og presentasjon av aggregerte data.

Innovasjon i tett samspill

Lovisenberg rapporterer at det er over 15 000 pasienter innen spesialisthelsetjenesten ved klinikken som til nå har benyttet seg av CheckWare. Det har uten unntak vært positive tilbakemeldinger fra pasientsiden.

 

Lovisenberg har i samarbeid med CheckWare inntatt en innovasjonsrolle for å utvikle verktøyet ytterligere. Lovisenberg samarbeider tett med CheckWare og er hele tiden på jakt etter funksjonalitet som flere vil ønske.

- Når vi kombinerer de pasientrapporterte dataene med de administrative – avslag, ventetider, antall kontakter, varighet, hyppighet, diagnoser og prosedyrer og pakkeforløpskoder, har vi grunnlaget for et register som også kan svare ut ledelsens, byråkratenes og politikernes behov, supplerer Per Arne Holman.

- Det gjelder enklere registrering av relevant informasjon, deling av informasjon med kommunalt ansatte og fastleger, og data fra sensorer og biomarkører som kan sendes rett til pasientjournalen, sier Holman.

Lovisenbergs bruk av CheckWare

Dataeksport:

 • Eksport av rådata

Integrasjoner:

 • Partner API: Qlikview og DIPS

 • Datauthentingsmodul

Kartlegginger:

 • Planer

 • Kliniske rapporter

 • Kartleggingsbibliotek

 • CheckWare Studio

Autentisering:

 • Pålogging​smetoder

Systemoppsett:

 • Systeminnstillinger

 • Tilgangsstyring

 • Systemlogg

 • Systemrapporter

 • Respondenthåndtering

 • Helsepersonellhåndtering

bottom of page