top of page
Marie Horsgård Aarset og Ingrid Granøien

Digitalisering av hjerterehabilitering bidrar til å opprettholde kapasiteten og kutter ventelistene

Hjerterehabiliteringen ved Ålesund sjukehus fikk redusert staben kraftig i 2019. Behandlingstilbudet måtte endres betydelig: Det ble løst ved at mulighetsrommet innen digitalisering ble tatt i bruk og utnyttet. I dag kan de ansatte ved sykehuset behandle like mange hjertepasienter som før nedbemanningen. Den lange ventelisten fra 2020 er kuttet ned ved hjelp av organisatoriske endringer, tett samarbeid internt og eksternt, samt aktivt bruk av digitale verktøy. CheckWare har vært med på hele den digitale reisen.

Hjerterehabiliteringen ved Ålesund sjukehus har en lang og tradisjonsrik historie. Prosjektet ble satt i gang våren 1998, under ledelse av kardiolog Torstein Hole. Det uttalte målet siden den gang har vært å tilby hjertepasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt, PCI eller bypass- operasjon en medisinsk behandling. Fokuset har vært å redusere risikofaktorene og å øke tryggheten i forhold til å våge å trene på egen hånd.

- Gjennom kartlegging, undervisning, trening og veiledning legger vi til rette for at pasientene skal gjøre gode valg selv og velge en hjertevennlig livsstil etter at hjerterehabiliteringen er over. Opplegget skal bidra til en bevisstgjøring rundt de forebyggende faktorene som pasientene kan ta grep om selv i dagliglivet, sier Ingrid Granøien, spesialfysioterapeut ved Hjerterehabilitering på Ålesund sjukehus.

 

Tilbudet ved sykehuset har helt siden slutten av 90-tallet vært tverrfaglig, der fysioterapeut, sykepleier og lege har jobbet tett sammen. I tillegg har klinisk ernæringsfysiolog vært knyttet til gruppa. Forskjellen er at det inntil 2019 var et behandlingstilbud hvor all aktivitet foregikk fysisk på sykehuset.

- Med en økende fremvekst og bruk av teknologi i helseforetaket ønsket vi å digitalisere deler av driften for å se på muligheter til å lage behandlingsforløp som er tilnærmet likt, uavhengig av hvor pasienten bor. Med dette som formål fikk vi tildelt innovasjonsmidler våren 2020 som gikk til å finansiere en delvis digitalisering av behandlingstilbudet vårt, forklarer Granøien, som har vært ansatt ved hjerterehabiliteringen siden starten i 1998.

Gjennom kartlegging, undervisning, trening og veiledning legger vi til rette for at pasientene skal gjøre gode valg selv og velge en hjertevennlig livsstil etter at hjerterehabiliteringen er over. Opplegget skal bidra til en bevisstgjøring rundt de forebyggende faktorene som pasientene kan ta grep om selv i dagliglivet

Ingrid Granøien

Spesialfysioterapeut ved Hjerterehabilitering på Ålesund sjukehus

Fant løsning hos CheckWare

Dagens drift er delvis digitalisert med bruk av CheckWare: Dette gir pasientene mulighet til å registrere data som sykehuset trenger før, under og etter behandling.

- CheckWare har vist seg effektivt som verktøy i hjerterehabiliteringstilbudet vårt, blant annet for kartlegging og undervisning av pasientene, samt for digital oppfølging i perioden hvor de trener hjemmefra, sier Ingrid Granøien.

 

De ansatte ved hjerterehabiliteringen ved Ålesund sjukehus bruker dessuten langt mindre tid på oppgaver som tidligere ble ansett som tidstyveri.

- Digitaliseringen har gjort innkallingen mye enklere. Mens vi før måtte ringe hver enkelt pasient, både for å gi informasjon om rehabiliteringstilbudet og for å avtale eventuell oppstart, går informasjonen nå ut langt raskere og mer effektivt. Vi henviser pasientene til informasjon på nettsiden vår, hvor de blant annet kan se en informasjonsvideo om hjerterehabiliteringen, forklarer sykepleier Marie Horsgård Aarseth.

Pasientene som skal henvises, mottar en SMS med lenke til CheckWare. Der svarer de på et digitalt screening-skjema som sørger for at pasientene får tilrettelagt et behandlingstilbud basert på svarene de avgir. De får deretter tildelt ett av to behandlingsforløp: ett hvor de primært trener hjemmefra, ett annet hvor de møter fysisk på sykehuset.

- Pasientene selv føler de får mye bedre oversikt over oppfølgingen, og for oss blir det enklere å differensiere innkallingen og legge til rette for individuelle behov.  I dag er det omtrent halvparten av pasientene våre som gjennomfører treningen sin primært på bortebane, det vil si sykehuset. Resten trener hjemme, sier Aarseth.

Ingrid Granøien, Spesialfysioterapeut ved Hjerterehabilitering og Marie Horsgård Aarseth, sykepleier, begge Ålesund sjukehus
Ingrid Granøien, Spesialfysioterapeut ved Hjerterehabilitering og Marie Horsgård Aarseth, sykepleier, begge Ålesund sjukehus

CheckWare har vist seg effektivt som verktøy i hjerterehabiiteringstilbudet vårt, blant annet for kartlegging og undervisning av pasientene, samt for digital oppfølging i perioden hvor de trener hjemmefra.

Ingrid Granøien

Spesialfysioterapeut ved Hjerterehabilitering på Ålesund sjukehus

Egen hjerteskole for pasientene

Med digital oppfølging har pasientene selv måttet ta mer ansvar gjennom å drive egentrening hjemme. Samtidig trenger de tilstrekkelig oppfølging fra sykehuset. Hjerteskole med undervisning er derfor en viktig del av hjerterehabiliteringen. Før var det klasseromsbaserte kurs. I dag er dette gjort om til e-læring, med den konsekvens at pasientene kan velge å gjennomføre undervisningen når det måtte passe best for dem selv. Formatet gir også mulighet til å repetere e-læringsmodulene ved behov.

Det er samtidig utviklet en digital treningsdagbok hvor pasienten logger all trening fra første dag. Treningsdagboken har en viktig meldingsfunksjon der pasientene kan stille spørsmål og beskrive hvordan de opplever treningen, mens behandler kan gi tilbakemelding og veilede.

- Det er jo veldig mange pasienter som naturlig nok er engstelige når de har fått en hjertesykdom. Det samme gjelder de pårørende. De fleste takler heldigvis de digitale verktøyene veldig bra. Vi har også tilbudt fysisk undervisning i en overgangsperiode, sier Marie Horsgård Aarseth.

 

Innføringen av digital hjerteskole gjør at pasientene har tilgang til aktuelle temaer helt fra de blir henvist og gjennom hele forløpet. På den måten kan de få svar på spørsmål og tanker før de setter i gang med treningen, samt at både pasient og pårørende kan ta e-læringene så mange ganger de vil for repetisjon gjennom hele forløpet. Tid brukt til undervisning i klasserommene er dermed redusert, og det er større grad av fleksibilitet for hver enkelt deltaker.

- Vi har mange temaer som berøres i e-læringen, som det å behandle hjertesykdommer og om det leve med en hjertesykdom. Et hjertevennlig kosthold er selvsagt viktig, men vi er også innom fysisk aktivitet, stressmestring, blodtrykk, kolesterol og hjertemedisinering, sier Aarseth.

Løste utfordringer fra dag én

Per-Henning Valderhaug, rådgiver for digitalisering i Helse Midt-Norge IT (Hemit), er en av dem som har vært sterkt involvert i etableringen av CheckWare-løsningen ved Ålesund sjukehus. Han forteller at de fra starten avdekket at det var rom for store forbedringer.

- Vi hadde fått i oppgave å reetablere CheckWare som felles plattform for digitale skjema i Helse Midt-Norge. Vi så at CheckWare var tatt i bruk stykkevis og delt ulike plasser i vår region. Vi skrotet alt det og etablerte heller en felles løsning. Dette prosjektet gikk i parallell med etableringen på Ålesund sjukehus i 2019/20. Jeg stod med beina i begge prosjekter og så fort at her var det en digital plattform som ville være veldig godt egnet. Ålesund sjukehus ble en tidlig bruker av den reetablerte plattformen til CheckWare i Helse Midt-Norge, forteller han.

Det var på den tiden en tung stemning ved hjerterehabiliteringa på grunn av nedbemanningen og usikkerhet rundt hvordan de skulle få bistanden til hjertepasientene til å fungere med færre folk.

-  Vi brukte en del tid på å være en støttende part. Før vi lagde en ny form for hjerterehabilitering måtte vi skaffe oss et bilde på hvordan rehabiliteringen hadde fungert. Vi hadde med oss et fire meter langt prosesskart med post it-lapper inn i workshops, slik at vi fikk et felles bilde. Det viste seg å være kjempenyttig, ikke minst for dem som jobber der, forteller han og mener det var svært viktig å løse utfordringer med en gang for å få kjapp fremgang fra starten i prosjektet.

- Det skjedde noe veldig artig med en gang. Vi snakket oss gjennom kartet og hvor det var trøbbel. Så fant vi ting som prosjektsøknaden ikke hadde fokusert på i det hele tatt, som egentlig ikke var noe tema, men samtidig utgjorde en utfordring i hverdagen. De gikk an å løse veldig fort. Vi fikset opp i ting som ikke var definert godt nok, fordi ingen hadde tatt tak i dem før. Da ble stemningen raskt bedre, sier Valderhaug.

Som et tillegg til fasttelefonene på kontoret fikk de økt tilgjengeligheten blant de ansatte gjennom å kjøpe inn en egen mobiltelefon til avdelingen. I løpet av kort tid ble det tidligere bestillingssystemet av leger etter hvert forbedret gjennom å få strukturert hjerterehabilitering inn i et oppdatert bookingsystem, nevner Hemit-rådgiveren.

En braksuksess!

- Reisen har vært både interessant og meningsfull. Vi har en ambisjon om å hjelpe til med å få bedre helsetjenester ved bruk av teknologi, det synes vi at vi har fått til her. Nå er det ikke køer ved hjerterehabiliteringen, og nå tar de unna alt som er av pasienter. Sjukehuset er tilbake der de var før nedbemanningen, med doblet produktivitet. Jeg ble nesten rørt da vi diskuterte dette med de ansatte for en tid tilbake. Det har vært en fantastisk reise, jeg vil si det er en braksuksess!

Per Henning Valderhaug

Rådgiver for digitaliseringpå Ålesund sjukehus

Per-Henning Valderhaug forteller om en prosess der de har løst utfordringer underveis i prosjektutviklingen og funnet løsningene tverrfaglig.

Tidligere ble det gjennomført intervju for å avklare om det er aktuelt for den spesifikke pasienten å begynne med hjerterehabiliteringsprogrammet, det tok mye tid og ressurser. I dag blir den samme informasjonen samlet inn med et spørreskjema fra CheckWare som kun består av et knippe på 5-6 spørsmål.

Har pasienten sagt ja til rehabilitering, inkludert egentrening, inkluderes et skjema som skal gi pasienten kontroll på trening på hjemmebane gjennom egenregistrering av treningsaktivitet, inkludert grafer på puls og treningsbelastning.

Det som imidlertid også ble etterlyst var en kommunikasjonsform, i tillegg til mobilen.

- Frem til da var det ingen i Helse Midt-Norge som hadde tatt i bruk chatfunksjonen til CheckWare. Vi måtte tråkke opp den stien på egen hånd og sette opp en chat i trygge rammer. Vi fikk absolutt bistand fra CheckWare, men det ble et mye større arbeid for vår egen del enn vi hadde forutsett på forhånd. Vi kjørte også en risikoanalyse før vi satte i gang chatfunksjonen, av hensyn til pasientsikkerheten. Det ble det første caset i hele Midt-Norge på bruk av chat mot pasient, noe vi definitivt er stolte av, sier Valderhaug som er svært fornøyd med å være involvert i prosjektet:

- Reisen har vært både interessant og meningsfull. Vi har en ambisjon om å hjelpe til med å få bedre helsetjenester ved bruk av teknologi, det synes vi at vi har fått til her. Nå er det ikke køer ved hjerterehabiliteringen, og nå tar de unna alt som er av pasienter. Sykehuset er tilbake der de var før nedbemanningen, med doblet produktivitet. Jeg ble nesten rørt da vi diskuterte dette med de ansatte for en tid tilbake. Det har vært en fantastisk reise, jeg vil si det er en braksuksess!

Læring fra prosjektet

 

 • Digitaliseringsprosjektet bekrefter det betydelige behovet for individuelt tilpasset oppfølgning av pasienter.

 • E-læring er en god og effektiv erstatning for den fysiske undervisningen.

 • Det er nå blitt lettere å gi et likt tilbud til hjertepasienter, uansett hvor de bor.

 • Pasientene sparer tid og penger ved å unngå å reise til sykehuset, med mindre de har behov for det.

 • Ansatte sparer tid på å kontakte og informere pasienter om tilbudet, samt bruker mer tid på å legge til rette for et godt behandlingsopplegg til pasienten

.

Om Ålesund sjukehus

 

 • Ålesund sjukehus er det største sykehuset i Helse Møre og Romsdal, og er lokalsykehus for Ålesund og kommunene rundt på nordre del av Sunnmøre.

 • Sykehuset har ca. 2500 ansatte, og har vaktfunksjon innen medisin, kirurgi, ortopedi, radiologi, anestesti, gynekologi, pediatri, ØHN, øye, kreft, voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus- og avhengighetsmedisin.

 • Barneavdelingen er den største i fylket, og har egen nyfødt-intensiv.

 • Sykehuset har flere tilknyttede DPS

Helse Møre og Romsdal sin bruk av CheckWare

Respondentverktøy:

 • Kartlegginger

 • Kartleggingsrapporter

 • Innholdspakker

 • Planer

 • Meldinger

Helsepersonellverktøy:

 • Kliniske rapporter

 • Behandlerinnsikt

 • Behandlingsroller

 • Eksport av rådata

 • Eksportmaler

 • Flagg

 • Beslutninger

 • Respondenthåndtering

Verktøy for systemhåntering

 • Systeminnstillinger

 • Tilgangskontroll

 • Systemlogg

 • Systemrapporter

 • Administrasjon av helsepersonell 

 • Autentisering: Nivå 3, Nivå 4

 • Planer

 • Innholdsredigering

bottom of page