top of page

Elisabeth Troøyen Gundersen

Prosjektleder

Elisabeth skal presentere både CaReScreen og NKROP.


Beslutningsstøtteverktøyet CaReScreen skal utvikles sammen med blant andre Unicare, og skal sikre at pasienter mottar mottar målrettet og kunnskapsbasert rehabilitering til riktig tid. CaReScreen skal kunne brukes i både primær- og spesialisthelsetjenesten og integreres mot pasientjournal. Besluttningsstøtteverktøyet skal brukes til å avdekke spesifikke rehabiliteringsbehov tidlig, og i tillegg kunne brukes ved behov eller på definerte tidspunkt i hele behandlings- og oppfølingsforløpet til pasienten. Med CaReScreen vil helsepersonell og pasienter få beslutningsstøtte basert på automatiserte analyser av pasientinformasjon i nasjonale registerdata og opplysninger om den enkeltes helsetilstand.


FACT har en målgruppe som ikke nødvendigvis nås med de øvrige kartleggingspakkene. Nasjonal kompetansetjeneste for Rus og Psykiatri (NKROP) har utviklet en kartleggingspakke som ønskes benyttet av FACT team i hele Norge. Løsningen er utviklet i samarbeid med CheckWare og innføres nå først ved Sykehuset Innlandet. Det er ønskelig at denne pakken også innføres hos andre FACT team nasjonalt.

Om foredragsholder

Elisabeth er prosjektleder i CheckWare. Tidligere har hun blant annet jobbet hos Unicare. Hun har også en master innen sportsfysioterapi fra Norges Idrettshøgskole

Elisabeth Troøyen Gundersen

Elisabeth Troøyen Gundersen

Prosjektleder

CheckWare

bottom of page