top of page
newborn baby

Digital hjemmeoppfølging av nyfødte premature barn gjør nybakte foreldre tryggere

Langvarige sykehusinnleggelser for premature og syke nyfødte barn kan oppleves belastende for hele familien. Sykehuset i Vestfold har derfor startet med digital hjemmeoppfølging for at familiene skal kunne dra hjem tidligere, samtidig som de skal føle trygghet, uten den tradisjonelle fysiske sykehusstøtten. Digitale løsninger levert av CheckWare utgjør en sentral del av løsningen.

Virtuelt hjemmesykehus for barn er et tilbud om tidlig hjemreise fra Nyfødtintensiv for premature og syke nyfødte barn. Foreldrene observerer barnet hjemme og har kommunikasjon med sykehuset via ny digital teknologi for avstandsoppfølging.

Innovasjonsprosjekt satt i gang ved Sykehuset i Vestfold for to år siden som et resultat av at Innovasjon Helse Sør-Øst bidro med midler til å tenke nytt rundt hjemmesykehus. De digitale løsningene er under utprøving og innføres gradvis sammen med video- og telefonkonsultasjon.

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfold er et sykehus i Vestfold Fylke, og er en del av Helse Sør-Øst RHF.

 

Sykehuset har drift i både Tønsberg, Larvik og Stavern. 

Sykehuset hadde 94500 pasienter i 2021, of 1918 fødsler.

 

5300 ansatte

siv.no

Hovedhensikten er å tilby en trygg og god oppfølging av prematurfødte barn og familier som benytter seg av tilbudet. Helsepersonellet ved Sykehuset i Vestfold gjennomfører behovskartlegging for hele familien før avreise.

 

Foreldrene får nødvendig opplæring innen bruk av medisiner, utvikling av barnets ferdigheter, teknisk utstyr og digitale kommunikasjonsverktøy.

- Ingen må reise hjem etter antall dager fra nyfødt intensivavdeling, tilbudet er frivillig.  Barn som reiser hjem skal være minst 34 uker gamle og være godkjent av barnelege. Dette er små barn som kanskje ikke veier mer enn to kilo. Det er helt naturlig at foreldre spør seg selv om de faktisk tør. Vi gir dem veiledning og opplæring den siste tiden før hjemreise, på egne familierom, hvor de får lov å ha babyen alene i minst to døgn for å mestre omsorgen gjennom døgnet. Foreldrene sier at de ikke hadde tort å reise tidligere hjem uten tett oppfølging fra sykehuset, sier prosjektleder Heidi Wataker.

Hun er pediatrisk sykepleier og har i tre år vært prosjektleder for Virtuelt hjemmesykehus for barn.

Vi gir dem veiledning og opplæring den siste tiden før hjemreise, på egne familierom, hvor de får lov å ha babyen alene i minst to døgn for å mestre omsorgen gjennom døgnet. Foreldrene sier at de ikke hadde tort å reise tidligere hjem uten tett oppfølging fra sykehuset

Heidi Wataker

Prosjektleder for Virtuelt Hjemmesykehus for barn og pediatrisk sykepleier, Sykehuset i Vestfold

Fulgt opp daglig

Ved hjemreise fra sykehuset etter fødsel kan foreldre i noen sammenhenger oppleve tilværelsen som utrygg: Veiledningen de har vært vant til å få førstehånds på sykehuset forsvinner. Og for enkelte familier vil hyppige polikliniske kontroller også være belastende.

Etter hjemreise i prosjektet med Virtuelt hjemmesykehus kan imidlertid foreldrene bruke digitale verktøy for å ha kontroll selv, blant annet gjennom å måle vitale parametere på barnet. De observerer adferd, vektendringer, ammefrekvens og måltider, som rapporteres inn i CheckWare, som deretter overfører observasjonene direkte til barnets journal i DIPS. Foreldrene kan bruke sin egen datamaskin eller låne en iPad.

I starten av hjemmeoppholdet ønsker sykehuset at foreldrene rapporterer observasjoner daglig i CheckWare. Utviklingen blir fulgt opp via lege og/eller sykepleier. Sykepleier vil gi tilbakemelding daglig, eller etter avtale, via sikre meldinger. Familien kan under hele oppholdet ringe nyfødtintensiv uavhengig av tid på døgnet dersom de har spørsmål.

Den digitale rapporteringsløsningen i CheckWare inneholder blant annet viktig informasjon til foreldrene dersom barnet endrer adferd. Det er en egen side for registrering av målte observasjoner. Det er også en egen side der klinikerne kan ha sikre meldingsdialoger med foreldrene.

Den digitale behandlingsplanen og muligheten for videosamtaler med foreldre bidrar til at sykepleierne lett kan gi tilbakemeldinger og veiledning. Foreldrene legger inn de målte parameterne to ganger i uken, som følges opp av videosamtaler med sykepleier.

Full mestring av digitale verktøy

- Det er en god informasjonsflyt i forkant av hjemreise, og vi opplever at de digitale løsningene er enkle å ta i bruk når familien er kommet hjem og at foreldrene følger godt opp. Ofte er det unge mennesker som ikke ser det tekniske som noe problem, så det er ikke overraskende for meg at det digitale fungerer fint, sier Wataker.

Wataker sier videre :

- Det vil alltid være noen utfordringer og i startfasen av en ny digital løsning». Spesifikke krav endres underveis og utprøving og testing tar ofte lenger tid. Vi ønsker å jobbe mot det optimale og har hele veien hatt en veldig god dialog med CheckWare, som har jobbet aktivt for å imøtekomme våre krav.

- Det spesielle med dette tilbudet er integrasjonen med journal. Observasjonen som familiene gjør hjemme etter en laget behandlingsplan, skal direkte inn i barnets journal. Det er blitt jobbet med rollekoblingen. Mor eller far må kobles med barnets journal, slik at observasjonene ligger hos barnet. Foreldrene benytter Bank ID, som er et krav for sikkerhet i forhold til lagring av data.

- Det er gøy å ha kommet så langt, og 100 % av foreldrene svarer i undersøkelsen om brukergrensesnitt at dette er enkelt å benytte .

Det er gøy å ha kommet så langt, og 100 % av foreldrene svarer i undersøkelsen om brukergrensesnitt at dette er enkelt å benytte.

Heidi Wataker

Prosjektleder for Virtuelt Hjemmesykehus for barn og og pediatrisk sykepleier, Sykehuset i Vestfold

100% er svært fornøyde

Prosjektlederen for Virtuelt hjemmesykehus understreker at gevinstene ved en slik ordning er mange. En av fordelene er at familiene får tilbud om tidligere hjemreise.

 

Dette kan bidra til bedret logistikk ved at familien er samlet hjemme, i stedet for at foreldre må oppholde seg mye på sykehus, mens dagliglivet hjemme må, ofte med flere barn, holdes i gang. På et sykehus er det ofte ganske hektisk, spesielt på en intensivavdeling med hyppige alarmer og mange mennesker ut og inn, og dette kan være et støymoment for barnet. I tillegg er det en viss fare for smitte.

Sykehuset i Vestfolds resultater

130 deltakende familier så langt.

100% tilfredshet blant deltakende familier i behandlingstilbudet.

85% svarsprosent på spørreundersøkelser

Ved bruk av den digitale løsningen slipper familien unna hyppige reiser for kontroll på sykehuset, reiser som kan være svært belastende og tidkrevende for både barnet og foreldre, og i stedet opparbeide kontroll og mestring hjemme. Dette kan bidra til å fremme egenmestringen og gjøre foreldrene til eksperter på sine nyfødte barn, i stedet for den maktesløsheten man ofte kan føle. Veiledning som skaper trygghet er et hovedmål fra sykehuset side.

- Dette er et tilbud til en sårbar gruppe, hvor det er viktig at overgangen fra sykehus til hjem fungerer skikkelig. Man går fra å være to sekunder fra nærmeste sykepleier, til å være hjemme å skulle mestre den nye tilværelsen selv. Vi opplever at den digitale løsningen trygger foreldrene i forhold til deres for tidlig fødte barn. Vi har sett så gode resultater og opplevd opp til 100 % svært fornøyde foreldre i forhold til den helhetlige oppfølgingen. Jeg tror dette er en fremtid hvor man kan nå flere antall familier enn det som tradisjonelt er vanlig ved at man reiser på hjemmebesøk. Det vil i tillegg være færre barn innlagt som kan frigjøre ressurser og hender til de sykeste barna, sier Wataker.

Ved benyttelse av Virtuelt hjemmesykehus får foreldrene ikke minst ansvaret for barnets ernæring og vektoppgang. Ernæring kan gis på flere forskjellige måter, enten ved amming, sonde eller flaske. Noen barn reiser hjem med sonde, og sykehuset ønsker å få løpende kunnskap til hva barnet får av ernæring, som flaske- eller sondemåltider, og ammefrekvens. Dersom det det er aktuelt å måle puls og oksygenmetning hjemme, vil familien få med et pulsoksymeter.

Vi opplever at den digitale løsningen trygger foreldrene i forhold til deres for tidlig fødte barn. Vi har sett så gode resultater og opplevd opp til 100 % svært fornøyde foreldre i forhold til den helhetlige oppfølgingen. Jeg tror dette er en fremtid hvor man kan nå flere antall familier enn det som tradisjonelt er vanlig ved at man reiser på hjemmebesøk. Det vil i tillegg være færre barn innlagt som kan frigjøre ressurser og hender til de sykeste barna.

Heidi Wataker

Prosjektleder for Virtuelt Hjemmesykehus for barn og og pediatrisk sykepleier, Sykehuset i Vestfold

Viktig at premature og syke nyfødte har det rolig rundt seg

Den pediatriske sykepleieren understreker hvor mye hjemmets fred betyr for normal utvikling av de små babyene.

- Nyfødt intensiv er en avdeling med mange mennesker og alarmer fra utstyr. Det å ha det rolig rundt seg er viktig for den kognitive utviklingen hos premature barn. I den siste fasen på sykehuset er barnet i en voksefase, de er stabile, men klarer ikke å spise alt selv. Mor får med seg en ammevekt hjem for kontroll av hvor mye barnet klarer å spise av brystet. Flere deltakere påpeker at ammevekt og veiledning har gjort at de forsetter å gi barnet brystmelk, sier Wataker.

- Gjennom vekst-rapportering og samtale via videoløsningen har vi mulighet for at ernæringen følges opp på en skikkelig måte, sier hun.

 

I tillegg er det vanligvis ikke noen forskjell i den offentlige støtten, selv om familien drar hjem, hvis behovet er der. Det er legen på sykehuset som vurderer dette, og det er omfanget av pleie- og tilsynsbehovet til barnet som avgjør hvorvidt det er aktuelt med pleiepenger, inkludert lengde på bistand.

Og etterpå? Da ønsker sykehuset en utskrivningssamtale, hvor familiene leverer inn lånt utstyr, og mor får spørsmål om deltagelse i en spørreundersøkelse.

Spørreundersøkelsen består av 25 spørsmål som måler foreldrenes tilfredshet rundt, og opplevelse av, virtuelt hjemmesykehus. Sykehuset har opplevd en svarprosent på hele 85% på spørreundersøkelsen som kun tildeles foreldre som gjennomført hele opplegget.

- Vi har sett så gode resultater og har opplevd opp til 100 % svært fornøyde foreldre i forhold til den helhetlige oppfølgingen. Jeg tror dette er en fremtid hvor man kan nå flere antall familier enn det som tradisjonelt er vanlig ved at man reiser på hjemmebesøk.

Dessuten blir familiene bedt om å samtykke til bruk av informasjonen fra hjemmesykehus til kvalitetsutvikling, for å kunne evaluere og videreutvikle behandlingstilbudet. Alle data forblir anonyme.

Liggetiden er i snitt 15 dager. Reinnleggelsesprosenten er på syv prosent. Dette skyldes i de fleste tilfeller infeksjoner eller andre faktorer som krever medisinsk tilsyn. Wataker føler at de er kommet langt på vei mot det er som er målet: Trygge foreldre som kan dra tidlig hjem og starte på et normalt familieliv med premature barn.

130 familier har så langt benyttet tilbudet

Til nå har 130 familier benyttet tilbudet med digitalt hjemmesykehus.  Flere andre sykehus har sett på løsningen og to nyfødtintensivavdelinger har startet med å gjenbruke løsningen.

 

- Dette er en gledelig utvikling! Vi tenker at denne gruppen, som har hatt langt sykehusopphold bak seg, vil ha stor nytte av digital oppfølging for å fremme trygghet etter hjemreise, sier Heidi Wataker.

Wataker reiser stadig rundt for å presentere innovasjonsløsningen for ulike interessenter. I prosjektfase to skal nyfødtintensivavdelingene i Drammen og i Ålesund ta i bruk løsningen. Telemark er også veldig interessert. Løsningen er dessuten inne til vurdering hos Helse- og omsorgsdepartementet.

Heidi Wataker tror at alle de fire helseregionene i Norge etter hvert vil sette i gang med denne hjemme-modellen for prematurt nyfødte barn.

Sykehuset i Vestfolds bruk av CheckWare for Virtuelt Hjemmesykehus

Dataeksport:

 • Eksport av rådata

Integrasjoner:

 • DIPS

Kommunikasjon:

 • Sikre meldinger

Respondentverktøy:

 • Kartlegginger

 • Planer

 • Kliniske rapporter

 • Kartleggingsbibliotek

 • Egenutviklede skjema

Autentisering:

 • Bank ID

Innsikt:

 • Pasientdashboard

 • Behandlerdashboard

Varslinger:

 • Flagg/alarmer

Systemoppsett:

 • Systeminnstillinger

 • Tilgangsstyring

 • Systemlogg

 • Systemrapporter

 • Respondenthåndtering

 • Helsepersonellhåndtering

bottom of page