top of page

LOVePROM

LOVePROM er et elektronisk, automatisert system for innhenting av pasientrapportering brukt til utredning, planlegging av behandling, evaluering og feedback, kvalitetsregister og forskning.

LOVePROM
Bruksområde
Psykisk Helse
Aldersgruppe
Ikke satt
Tjenesteeier

Lovisenberg DPS

Om tjenesten

Systematisk og rutinemessig innhenting av tilbakemeldinger fra pasientene om hvordan de har det og hvordan de opplever behandlingen.
Utsendelse av klinisk relevante spørreskjema gjøres automatisk i tråd med milepæler i pakkeforløpet, og feedback-skjema senes i forkant av hvert oppmøte. Pasientene svarer hjemmefra på egen mobil, nettbrett eller pc. Svarene sendes som en rapport til pasientens journal straks og brukes til å forbedre behandlingen til den enkelte pasient. Lokal nytteverdi øker svarprosenten og bidrar til bedre kvalitetsregister.
Svarene fra den enkelte pasient legges inn i journal, mens på gruppenivå har man et kvalitetsregister som kan gi informasjon til ledelsen om hvordan tjenesten bør organiseres for å nå flere med god behandling. Spørsmål som søkes besvart på gruppenivå er eksempelvis hvilken behandling som virker for ulike grupper, hvilke grupper har lite utbytte av behandlingen, og hva påvirker behandlingsresultatene. Data fra kvalitetsregisteret brukes blant annet for å utforske sammenhengen mellom behandlingsintensitet og behandlingsresultat, og for å stadig utvikle og forbedre behandlingstilbudet som gis.
LOVePROM er basert på fem prinsipper:
• Ikke bruk klinikernes tid på datainnsamling
• Gjør tilbakemeldingene klinisk relevante
• Bruk pasientrapporterte data
Helsetjenesten LOVePROM
CheckWare - 3 -
• Målinger underveis i behandlingen
• Åpenhet om læring, utvikling og tillit
Kjernebatteriet i LOVePROM består av
• Kartlegging av helse og livssituasjon
• Spørreskjema om psykisk helse og rusmiddelbruk
• Psykiske plager og problemer (CORE-OM)
• Livskvalitet (EQ5D og VAS)
• Funksjon i arbeid og sosialt (WAS)
• Identifisering av problemfylt bruk av alkohol (AUDIT)
• Identifisering av problemer med illegale rusmidler og/eller legemidler (DUDIT)
• Kartlegging av brukererfaringer (PassOpp)
Kjernebatteriet består av 76 spørsmål og tar omtrent 15-20 minutter å fylle ut.

bottom of page