top of page

Behovsstyrt oppfølging for pasienter med diabetes type 1

Pasienter med diabetes type 1 får tilbud om regelmessig kontroll 1-2 ganger per år. For noen blir det for sjelden, for andre vil behovet for fysisk kontroll variere.

Ved å besvare kartlegginger og registrere informasjon om eget sykdomsforløp i CheckWare, kan pasienter som får oppfølging for diabetes type 1 i større grad påvirke oppfølgingen av sin egen sykdom.

Behovsstyrt oppfølging for pasienter med diabetes type 1
Bruksområde
Somatikk
Aldersgruppe
Voksne
Tjenesteeier

Helse Møre og Romsdal HF

Om tjenesten

Som et alternativ til ordinær poliklinisk oppfølging av pasienter med diabetes type 1, kan pasienten få tettere oppfølging gjennom CheckWare. Med digital behovsstyrt oppfølging skapes rom for at pasienten i større grad kan påvirke oppfølgingen av sin egen sykdom. Oppfølgingen blir tettere, og kan styres til riktig tid. For noen pasienter vil enkelte fysiske kontroller være overflødige. Dette gir mer fleksibilitet i oppfølgingen, og frigjør mer tid til at helsepersonell kan behandle flere samtidig.

Etter inklusjon i behandlingen tildeles pasienten en digital kartleggingsplan som automatiserer utsending av digitale kartlegginger som skal besvares med jevnlige mellomrom. Kartlegginger som benyttes i denne behandlingen er blant annet WHO-5 – Well Being Index, samt Diabetessamtale utviklet spesielt for denne helsetjenesten. Kartleggingene inneholder mellom 15-60 spørsmål, avhengig av besvarelsene underveis i utfyllingen. Dette fylles ut hver 4. måned samt ved årskontroll. I tillegg kan pasienten besvare skjema ved endring i helsetilstand eller ved øvrig behov.

Innhenting av besvarelser fra kartlegginger og spørreskjema sammenlignes med tidligere besvarelser samt informasjon fra pasientjournal, og kan gi behandler et godt helhetlig bilde på sykdomsutviklingen. I enkelte kartlegginger skal det eksempelvis rapporteres på blodsukker og blodtrykk. Basert på besvarelser fra pasienten vil det genereres rapporter utviklet med fargekoder for å gi helsepersonell en indikasjon på behov for oppfølging ut over regelmessig kontroll.

bottom of page